SADOWIE

Pierwsza z zachowanych pisemnych wiadomoci dotyczcych Sadowia pochodzi z 1379 roku. Pochodzenie nazwy miejscowoci – Sadowie najprawdopodobniej wywodzi si od duej liczby sadw jakie znajdoway si tutaj ju w epoce redniowiecza. Zgodnie z przekazem Jana Dugosza w poowie XV wieku byo Sadowie przynoszcym niemae dochody majtkiem, nalecym podwczas do pierwszej prebendy przy kolegiacie w. Idziego w Krakowie. Jego dzierawc by wwczas Sdziwj z Tczyna herbu Topr. O niemaej zamonoci pitnastowiecznego Sadowia wiadczy mog m.in. informacje o istnieniu tutaj dwu karczm, rozlegego folwarku z zabudowaniami gospodarczymi a take duego dworu okrelanego przez Dugosza mianem „paacu kanonikalnego”. Miejscowo ta wwczas podobnie jak i dzisiaj wchodzia w skad parafii w Goszczy.

Po upadku I Rzeczypospolitej znalazo si Sadowie w granicach monarchii rosyjskich carw. W 1827 roku byo Sadowie ma wsi liczc 16 domw i 87 mieszkacw, mimo to byy w wczesnym okresie miejscowoci na swj sposb wyjtkow pord tych ktre dzi tworz Gmin Kocmyrzw-Luborzyca. W pochodzcych z tego okresu rdach (m.in. „Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego ....”) okrelone jest Sadowie jako wie wociaska. Oznacza to, i najprawdopodobniej byo Sadowie pierwsz miejscowoci na tych terenach w ktrych ziemia naleaa wycznie do chopw i nie byo w niej adnego waciciela ziemskiego.

Po reformie samorzdowej 1864 roku Sadowie weszo w skad utworzonej wwczas Gminy Luborzyca oraz Powiatu Miechowskiego.

Take w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939), Sadowie naleao do Gminy w Luborzycy.

Wedug danych statystycznych odnoszcych si do 1925 roku miejscowo to liczya wwczas 278 mieszkacw i 39 budynkw mieszkalnych. Wanym wydarzeniem dla mieszkacw midzywojennego Sadowia bya budowa w tej miejscowoci odcinka linii kolejowej Krakw -Warszawa, ktry zosta wczony do ruchu w 1934 roku. W okresie midzywojennego dwudziestolecia w Sadowiu znaczco rozwin swoj dziaalno ruch ludowy. Spord wywodzcych si z Sadowia dziaaczy ludowych lat midzywojennych wspomnie naley choby niejakiego Smulczyskiego.

Lata II wojny wiatowej i hitlerowskiej okupacji stay si czasem wielkiego wyzwania dla mieszkacw Sadowia. Wielu z nich z broni w rku stano do walki z okupantem jak choby Zygmunt Sok – dowdca I kompanii BCh wchodzcej w skad 106 dywizji AK, Bolesaw Chmiel, Edmund Sok, Franciszek Doniec czy te zamordowany w Jdrzejowie Stanisaw Franczak.

Z racji przebiegajcej przez ta miejscowo trakcji linii kolejowej Krakw – Warszawa byo Sadowie wiadkiem akcji sabotaowych wymierzonych w okupantw. Ich szczeglne nasilenie miao miejsce jesieni 1944 roku.

Po zakoczeniu II wojny wiatowej i przeprowadzeniu w Polsce reformy rolnej do Sadowia przyczone zostao kilka nowo powstaych po parcelacji majtkw w uczycach i Goszczy gospodarstw rolnych.