Zagospodarowanie przestrzenne

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okrelenie sposobw zagospodarowania i warunkw zabudowy terenu nastpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okrela si obowizkowo:

 1. przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego;
 3. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej;
 5. wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych;
 6. parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;
 8. szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym;
 9. szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw;
 12. stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si tzw. opat planistyczn.