To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zagospodarowanie przestrzenne

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okrelenie sposobw zagospodarowania i warunkw zabudowy terenu nastpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okrela si obowizkowo:

  • przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania;
  • zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego;
  • zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej;
  • wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych;
  • parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy;
  • granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;
  • szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym;
  • szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej;
  • sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw;
  • stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si tzw. opat planistyczn.