DOJAZDÓW

Nazwa tej miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy osobowej „Dojazd” lub też nazwy kulturalnej oznaczającej pierwotnie miejsce przyjazdu.

O legendarnych początkach tej miejscowości opowiada legenda przekazana m.in. przez Jana Drewnowskiego, kronikarza tej miejscowości - „ Osada Dojazdów w 1079 r za Bolesława Śmiałego już istniała. Jak świadczyło drzewo wiązowe, które przetrwało siedem wieków. Przechodziła legenda z pokolenia na pokolenie, że to drzewo zasadził do góry nogami św. Stanisław Szczepanowski biskup krakowski. Wiąz ten przetrwał wieki, był taki gruby, że siedmiu ludzi jego kami obstąpiło, a powstały takie dziury wypróchniałe, że człowiek dorosły przecisnął się do środka, w spodzie wiąz był pusty. Drzewo to znajdowało się w obrębie ogrodu dworskiego, resztki jego zostały wykopane w 1910 r.”.

Po raz pierwszy w dokumentach pisanych miejscowość ta pojawia w 1389 roku. Dziesięć lat później, w roku 1399 król Władysław Jagiełło na prośbę kanonika krakowskiego Piotra Kuropatwy przenosi Dojazdów z prawa polskiego na prawo magdeburskie i nadaje immunitet sądowniczy. Zamianę tę potwierdza król Kazimierz Jagiellończyk w dokumencie z 1464 roku. Dokument ten otrzymał ówczesny dzierżawca Dojazdowa kanonik krakowski Sędziwój z Tęczyna h. Topór.

Oto jak Dojazdów opisywał w swoim dziele „Liber Beneficiorum ...”, opisującym stan Diecezji Krakowskiej w latach 1470 -1480 Jan Długosz : „ Dwór kanonika z rolami, sadami ,łąkami i dość dobrymi zabudowaniami, folwark oceniony na 30 grzywien,lasy i gaje częściowo zarośnięte dębiną, 4 łany kmiece , karczma „Chochoł” . Inna karczma z rolami płacąca dwie kopy groszy. Łany kmiece nie są dziedziczne lecz dawane do czasu ... „

Zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić , iż Dojazdów przynajmniej od XIV wieku należał do Kapituły Krakowskiej. Własnością kościelną pozostał Dojazdów do końca XVIII w. Potwierdzają to m.in. rejestry podatkowe z lat 1629 czy 1680 r. W dokumentach tych Dojazdów wymieniony jest jako własność Kapituły Krakowskiej.

W okres tym Dojazdów należał do parafii w Luborzycy, na rzecz proboszcza której płacono podatek tzw. „dziesięcinę”.

Trzeci rozbiór Polski, który doprowadził do likwidacji I Rzeczpospolitej stanowi znaczącą datę w dziejach Dojazdowa. Po burzliwym okresie wojen napoleońskich, zgodnie z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego (1814-15) Dojazdów znalazł się w granicach Wolnego Miasta Krakowa (1815 -1846) a po jego likwidacji monarchii Habsburgów.

Około roku 1800 właścicielami Dojazdowa została rodzina Potockich w posiadaniu której pozostaje do około 1880 roku. Majątkiem w Dojazdowie zarządzają w tym okresie w imieniu Potockich dzierżawcy.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku ostatnia właścicielka Dojazdowa wdowa po hrabim Potockim Hersylia Loratelli księżna Teano sprzedała Dojazdów rodzinie Mycielskich.

Szczególnie ważną i pozytywną rolę odegrał w dziejach tej miejscowości hrabia Władysław Mycielski. To dzięki jego staraniom i darowiznom w roku 1890 powstała w Dojazdowie pierwsza szkoła. Hrabia Władysław zbudował również w Dojazdowie młyn i mleczarnie, której wyroby cieszyły się wielką popularnością w stołecznym Krakowie. Był też hrabia Władysław jednym z pierwszych właścicieli ziemskich, który rozpoczął parcelację majątku dworskiego wśród chłopów. Właśnie Dojazdów był jedną z tych nielicznych podkrakowskich miejscowości gdzie podział własności dworskiej został przeprowadzony jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.

Warto także pamiętać, iż Dojazdowie dział do dnia dzisiejszego najstarszy na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca klub sportowy LKS „Partyzant” Dojazdów. Klub ten został utworzony w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Dziś w Dojazdowie aktywnie działa również Koło Gospodyń Wiejskich.