To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.12.2009.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
ogłasza nabór
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

(DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – ETAP I")

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe techniczne,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. minimum czteroletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych lub przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 2. znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych oraz o ustroju samorządu gminnego,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. zaangażowanie, odpowiedzialność,
 5. umiejętność organizowania pracy w zespole,
 6. komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym.
 2. Występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi członków JRP.
 3. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez personel JRP pod względem zgodności z wytycznymi programowymi.
 4. Przygotowanie strategii realizacji projektu.
 5. Zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu jak i w odbiorach zadań realizowanych w ramach projektu.
 6. Zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowanych przez pracowników JRP.
 7. Zapewnienie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych i zewnętrznych i audytów dot. projektu.
 8. Współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne dla potrzeb realizacji projektu.
 9. Wnioskowanie i przygotowywanie propozycji zmian w umowie o współfinansowanie Projektu do akceptacji Pełnomocnika (MAO).
 10. Udzielanie członkom JRP pomocy i wytycznych w zakresie realizowanych zadań.
 11. Odpowiedzialność za prawidłową zbiorczą sprawozdawczość i monitorowanie projektu, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości.
 12. Zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentów (właściwa archiwizacja) związanych z zarządzaniem finansowym, technicznym oraz kontraktami przez okres 5 lat następujących po roku przekazania ostatniej transzy środków.
 13. Współpraca w trakcie realizacji projektu z Instytucją Zarządzającą i Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą.
 14. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) w związku z projektem.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia),
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 10. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt" na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Luborzyca 97,
32-010 Kocmyrzów
(z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt) w terminie do dnia 13 stycznia 2010 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 30 grudnia 2009 r.
Wójt Gminy mgr inż. Marek Jamborski

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »