Zamówienia Publiczne

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych jednostki sektora finansów publicznych a w związku z tym jednostki samorządu terytorialnego i ich organy a więc w szczególności GMINA zobowiązane są stosować zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych przy zamawianiu dostaw, usług i robót budowlanych. Zasady te określają aktualnie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych.

W niniejszym panelu tematycznym informujemy o:

Przedmiotowy panel tematyczny jest źródłem informacji dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach prowadzonych przez Gminę, jest również bazą informacyjną dla mieszkańców Gminy obrazującą sposób i celowość wydatkowania środków publicznych.