To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

Szanowni Państwo,
Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

Odpowiadając na informacje, które pojawiały się w internecie, dotyczące jakości wody do spożycia, uprzejmie informuję, że podczas badania wody w dniu 4 lipca 2018 r, w sklepie w Goszczy, w siedzibie Firma R-Foll (dawna drukarnia w Łuczycach) oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Łuczycach, w ostatnim z obiektów pojawiły się 2 jednostki bakterii coli.

Obiekt w Goszczy oraz sąsiadujący z Ośrodkiem Zdrowia R-Foll miały wzorcowe badania. W związku z tym mieliśmy pewność, że sieć jest wolna od bakterii. Niemniej jednak stosując się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykonaliśmy chlorowanie najwyższą dopuszczalną dawką chloru, ogłosiliśmy zwyczajowo o wydanej decyzji oraz użytkowników i mieszkańców OZ poinformowaliśmy o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W związku z faktem, iż bakteria pojawiła się tylko i wyłącznie w jednym obiekcie, posiadającym zawór zwrotny antyskażeniowy, jako Eksploatator sieci wodociągowej byliśmy pewni o dobrej jakości wody w sieci.
ZGK zleciło badanie wody, które zostało uwzględnione przez Inspektora Sanitarnego, co skutkowało wydaniem decyzji o przydatności wody do spożycia (PDF, 450 kB).

ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy zawiadamia odbiorców usług z terenu całej Gminy, iż w związku z wydaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie w dn. 6 lipca 2018 r. decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia, stwierdzenia przez sanepid obecności bakterii grupy coli (uwaga – nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani enterokoków kałowych ani Clostridium perfringens!), podjął niezwłocznie wszystkie uzgodnione działania, które zapewniły ciągłość utrzymania dostaw wody i jej bezpieczeństwo.
Woda dostarczana była i jest do sieci wodociągowej ze studni, które są bezpieczne i funkcjonują, tak więc zasada korzystania z wody się nie zmienia.
Wyjątkiem była siedziba Ośrodka Zdrowia w Łuczycach, j.w.
Dostarczana woda, była i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Ostatnie badanie jakości wody w OZ wykonane w ramach stałego monitoringu wewnętrznego przez tut. przedsiębiorstwo potwierdza dla ww. parametrów mikrobiologicznych wyniki równe „0” jednostek i oznacza zgodność jakości wody z przepisami i gwarantuje bezpieczeństwo sanitarne.
Jako że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w przypadku stwierdzenia obecności bakterii grupy coli nie daje organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej alternatywy i przewiduje konieczność zastosowania wyłącznie takiej procedury administracyjnej przez sanepid.
Co niezmiernie istotne, sanepid przy wszczęciu i zastosowaniu przedmiotowej procedury nie bierze pod uwagę działań ani okoliczności faktycznych oraz stanowiska przedsiębiorstwa wodociągowego, tylko literalnie kierując się przepisem, jednostronnie i w intencji ewentualnego zapobiegnięcia potencjalnemu zagrożeniu dla użytkowników wody, podejmuje decyzję. Jest to o tyle ważne, że najprawdopodobniejszą i zdaniem tut. przedsiębiorstwa jedyną przyczyną wyniku potwierdzającego obecność bakterii grupy coli w badaniu przeprowadzonym przez przedstawiciela sanepidu mógł być remont instalacji w budynku lub zabrudzony przepływowy ogrzewacz wody lub błąd pobrania próbki (zanieczyszczenie materiału laboratoryjnego, miejsca poboru, błąd ludzki, błąd w technice pobierania itp.). Na etapie wydawania decyzji przepisy nie przewidują opcji odwołania.

Podkreślamy ponownie, że woda w całym wodociągu grupowym „Sadowie” zasilającym miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc była i jest bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi.

Pragnę Państwa poinformować, iż będąc odpowiedzialną za eksploatację i dostarczanie wody biorę na siebie świadomą odpowiedzialność prawną i merytoryczną. NIGDY nie naraziłabym Państwa Rodzin, Dzieci, Rodziców i Was samych na niebezpieczeństwo choroby związanej z dostawą złej wody.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Chmiel-Solarz
dyrektor ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »