To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.06.2018.

Dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu, z poprzedniej XL Sesji Rady naszej gminy.

Pierwszym, punktem realizowanego tego dnia porządku było wystąpienie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, który przedstawił zebranym szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XL a XLI Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, informacje o pracach stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym czasie przestawili Ich Przewodniczący: pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.
W kolejnym punkcie obrad, Rada podjęła uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Gminna Rada Seniorów to nowy organ o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który jak sama nazwa wskazuje, ma reprezentować środowiska osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz. Instytucja Rady Seniorów ma służyć aktywizacji grupy osób starszych, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne oraz kształtowaniu postaw obywatelskich. Powołanie Gminnej Rady Seniorów ma pozwolić skuteczniej przedstawiać możliwości, oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych. Wraz z podjętą uchwałą, został również nadany statut, który wskazuje sposób wyboru członków Rady Seniorów i określa zasady jej działania. Po uprawomocnieniu się uchwały, Wójt Gminy zarządzi wybory według zasad określonych w statucie.
Kolejna z podjętych tego dnia, przez Radę Gminy uchwał to uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podjęcie ww. uchwały było konsekwencją zapisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).
Kontynuując swoje, obrady Rada Gminy podjęła następnie dwie uchwały dotyczące uchylenia uchwał podjętych na Sesji Rady w dniu 29 maja 201218 r., a dotyczących zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy za rok 2017 oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy za rok 2017. Konieczność uchylenie powyższych uchwał nastąpiła w związku z zapisami Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które to zapisy przekazują kompetencje dotyczące zatwierdzenia ww. sprawozdań Wójtowi Gminy.

XLI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i zapytania oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »