To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów)”

W dniu 30 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departamentu Funduszy Europejskich został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.
Realizacja projektu zakłada budowę obiektu PSZOK w miejscowości Kocmyrzów, na który składać się będą: budynek kontenerowy prefabrykowany typu socjalnego (z armaturą sanitarną i instalacjami) podłączony do sieci kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej, 4 zadaszone wiaty blaszane w konstrukcji szkieletowej stalowej na składowanie odpadów selektywnych. Powyższe obiekty PSZOK zostaną uzupełnione o wagę samochodową najazdową stalową oraz wagę paletową z urządzeniami pomiarowymi. Prace zostaną poprzedzone rozbiórką starego nieużytkowanego budynku usługowego istniejącego na działce objętej projektem. Teren pod obsługę punktu zostanie częściowo utwardzony, wykonane zostaną miejsca parkingowe (10 szt. + 1 szt. dla osób niepełnosprawnych), oświetlenie, ogrodzenie terenu oraz zjazd z drogi wewnętrznej. Teren PSZOK-u zostanie zagospodarowany/izolowany zielenią (obsianie trawą, posadzenie drzewek).
Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi,
  • rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK.

Planowany termin realizacji inwestycji przypada na lata 2018-2019. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 969,73 zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »