To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.06.2018.

W dniu 29 maja 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła się ona, w wyjątkowy sposób, od wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkursu plastycznego, zorganizowanego w ramach akcji profilaktycznej „Zdrowooczni”, której organizatorem była Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród laureatom wspomnianego konkursu, Rada Gminy przyjęła porządek obrad XL Sesji oraz zatwierdziła protokół z poprzedniej XXXIX Sesji Rady. W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie między XXXIX a XL Sesją Rady.
Kolejnym i najistotniejszym tego dnia punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2017 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2017 rok. W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które szczegółowo przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec, realizacja tego punku obrad rozpoczęła się od odczytania przez Skarbnika Gminy, panią Kornelię Łakomy, pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, a dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w roku 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu pani Skarbnik, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Zbigniew Raźny, który przedstawił wniosek formalny wraz z jego uzasadnieniem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady pani Małgorzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca panu Markowi Jamborskiemu. Po wystąpieniu pani Przewodniczącej, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym szczegółową informację o strukturze budżetu i wydatków naszej gminy w roku 2017: ”... w roku 2017 budżet zamknął się kwotą rzędu 56 mln zł. Największą grupę wydatków stanowiły wydatki w dziale Oświata – kwota rzędu 18 mln, co stanowi 33% udziału ogółu wydatków. Kolejnym działem wydatków jest rodzina, to kwota wydatków rzędu 15 mln zł, a więc 27% ogółu wydatków. W roku ubiegłym udało się pozyskać środki z PROW na wykonanie 5 odcinków dróg gminnych. Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 834 248,00 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to1 353 605,00 zł. Do sukcesów można zaliczyć również pozyskanie środków na budowę Szkoły w Karniowie. Zrealizowano inicjatywy chodnikowe. Przygotowywane były wnioski do ZIT. Nasza gmina wykonuje je własnymi siłami. Realizowaliśmy wymianę pieców. Naszym sukcesem są także działania związane z OZE, w których jesteśmy liderem 41 gmin małopolskich. Mamy nocną opiekę medyczną. Realizujemy projekty unijne „Przedszkole dla każdego” oraz „Eksperymentuję Odkrywam Wiem” w szkołach. Do osiągnięć można zaliczyć wychowanie przedszkolne. Uruchomiony został zakład komunalny. W roku ubiegłym procedowany był plan zagospodarowania przestrzennego. Zostały dokonane istotne zakupy sprzętu ratowniczego dla OSP zwiększające poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców”.
W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu pana Wójta uczestniczyli Radni naszej Gminy, którzy w pełni poparli wniosek o udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu w minionym 2017 roku. Dyskusję zakończyły głosowania, w wyniku których Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2017, a także jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium za rok 2017 Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu. 

W dalszej części obrad Rada Gminy zatwierdziła sprawozdania finansowe za rok 2017 Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie Rada Gminy, realizując kolejne punkty przyjętego porządku obrad podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zamiany działek w miejscowościach Dojazdów i Kocmyrzów (pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
  • w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

Posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyły zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »