To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.04.2018.

W środę 18 kwietnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęło się od przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy oraz uchwalenia porządku obrad.

W pierwszym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec odczytała pismo Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie pani Janiny Pokrywa, w którym przedstawiła Ona informację dotyczące stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej”. Zgodnie z jego treścią pani Dyrektor poinformowała, że: „...dopiero w dniu 19 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą Budimex S.A. na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Usprawnienie połączeń w w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr 1 - „Rozbudowa docinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej do skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa.
Zadanie nr 2 - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy w formule projektuj i buduj”.
Obecnie trwają prace projektowe branży drogowej i torowej oraz pozyskiwane są warunki techniczne od gestorów sieci, które pozwolą na rozpoczęcie projektowania sieci uzbrojenia podziemnego. Zakończenie etapu prac projektowych planowane jest na koniec czerwca 2018 r. , natomiast rozpoczęcie robót w terenie planowane jest w październiku 2018 r. Zakończenie całego zadania przewidziane jest w I kwartale 2022 r.”

Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym sprawozdanie o pracy w okresie pomiędzy XXXVIII a XXXIX Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta informację o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych przedstawiła jej Przewodnicząca pani Łucja Nagacz.
Kolejnym punktem posiedzenia XXXIX Sesji Rady było podjęcie przez Radnych uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W dalszej części posiedzenia Radni i Sołtysi wysłuchali informacji o powołaniu Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca. W realizacji tego punktu obrad uczestniczyli także przedstawiciele grupy inicjatywnej w osobach pani Barbary Kazior – Prezes Zarządu Fundacji „MILA” oraz pani Renaty Rumińskiej – Busz.

XXXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »