To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2018.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 2222 z późn. zm.) informuję, iż w trakcie przygotowania jest następujące zadanie projektowe: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Głęboka-Karniów nr K600341”

W ramach w/w inwestycji może postać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie za zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować, w terminie do 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, na piśmie na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Luborzyca 97
32-010 Luborzyca

Zgłoszenie winno zawierać określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej będącej przedmiotem umieszczenia w kanale technologicznym, a także wymagania, jakie winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji tej infrastruktury. Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ww. ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  1. Urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Ponadto informuję, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Niniejsza informacja została udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Luborzyca 97 32-010 Luborzyca, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzyka 18/20, 01-211 Warszawa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »