To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.09.2017.

W środę 20 września br. odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca o XXXII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęło ją przyjęcie przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady.

W pierwszym punkcie przyjętego porządku obrad Rada oraz obecni na sesji Sołtysi wysłuchali informacji o działalność Małopolskiej Izby Rolniczej, którą przedstawili zebranym panowie Leszek Kaczmarczyk i Krzysztof Malik – reprezentujący naszą gminę w strukturach Małopolskiej Izby Rolniczej. W swoich wystąpieniach obaj panowie podkreślili fakt, iż Izby Rolnicze są tylko instytucją opiniotwórczą, mającą znaczenie mniejsze możliwości kształtowania sytuacji w rolnictwie niż ma to miejsce np. we Francji, mimo to podejmują one działania, niestety nie zawsze skuteczne, które mają wpłynąć na zmiany sytuacji rolnika także w Małopolsce. Wśród podjętych inicjatyw wymienione zostały m.in. działania na rzecz wprowadzenia ułatwień dla rolników w zakresie handlu detalicznego, rozwiązaniu kwestii odszkodowań dla rolników za starty spowodowane przez zwierzęta, objęte ochroną prawną czy też organizację przez Izby Rolnicze letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci rolników. Po przedstawieniu powyższej informacji przez przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, która podziękowała za wypowiedzi, równocześnie zwróciła uwagę na to, iż dyskusję dotyczącą działalności Izby Rolniczej, należałoby bardziej odnieść do problemów rolników naszej gminy, trudno je bowiem z oczywistych względów porównywać z problemami, które nurtują rolników z Wielkopolski czy też Pomorza. Ponadto pani M. Doniec zwróciła uwagę na to, aby przedstawiciele MIR przekazywali informację do redakcji „Wiadomości Lokalnych”, tak aby mogły one dotrzeć do rolników. To wystąpienie pani M. Doniec rozpoczęło dyskusję o działalności Małopolskiej Izby Rolniczej. Wzięli w niej udział radni oraz sołtysi obecni na Sesji:Władysław Zięciak, Eliza Rusek, Zbigniew Trątnowiecki (sołtys Luborzycy), Katarzyna Konewecka -Hołój, Helena Żuwała (sołtys Karniowa), Jadwiga Łach, Antoni Trela. Wśród poruszonych w dyskusji tematów znalazły się m.in. problemy dotyczące możliwości rozwoju sprzedaży detalicznej przez rolników (targowiska targi lokalne, pomoc w promocji wyrobów lokalnych i ekologicznych), kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla małych gospodarstw rolnych, odszkodowań dla rolników od Kół Łowieckich, informacji o możliwość skorzystania z wypoczynku przez dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS oraz wszelakich działań podejmowanych przez Małopolską Izbę Rolniczą, zwłaszcza w kontekście pomocy dla rolników indywidualnych.
Po zakończonej dyskusji Rada przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Pierwszym z nich było wystąpienie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego, który przedstawił obecnym na sesji Rady Gminy szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XXXI a XXXII sesją Rady. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta anaań logiczne sprawozdania przestawili obecnym Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy:pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach RPO WM na lata 2014-2020,
  • w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
    W uzasadnieniu podjęcia powyższej uchwały Rada stwierdziła, iż: „Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podejmuje działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na jej obszarze. Wraz z gminami: Igołomia - Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki oraz Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, w ramach wspólnego projektu pozyskujemy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) w ramach osi priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.1. ”Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” z przeznaczeniem na zakup instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podjęcie porozumienia ustanowieniu klastra energii zwiększy szanse akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. ramach podejmowanych działań zawarte zostanie porozumienie cywilnoprawne pomiędzy ww. jednostkami samorządu terytorialnego oraz Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa tworzącymi Klaster Energii Korona Północnego Krakowa, celem uzyskania certyfikacji klastra energii w Ministerstwie Energii. Certyfikacja pozwoli zrzeszonym w klastrze gminom uzyskać możliwość dofinansowania na zasadach bezkonkursowych środków z POOIiŚ oraz na zasadach konkursowych z NFOŚiGW na budowę Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz JST.
    Celem klastra energii jest: ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra (JST), w tym poprzez inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii, rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej.
  • w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu pn.: „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlano - wykonawczej wraz z rozbudową drogi powiatowej 2159K Zastów- Wysiołek Luborzycki” - Odcinek drogi ujęty w uchwale leży w ciągu drogi powiatowej 2159K Zastów-Luborzyca. Zakresem przebudowy objęty jest odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr K 600260 w miejscowości Maciejowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Zastów (przy przejeździe kolejowym), gdzie planowana jest budowa parkingu typu P&R .
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - celem ww. zmiany planu jest realizacja celu publicznego poprzez umożliwienie budowy w Gminie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie porozumienia między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Powyższa zmiana ma na celu zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Powiatem Krakowskim w celu realizacji programu „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 -2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady”.

Ostatnie z podjętych tego dnia przez Radę Gminy uchwał to uchwały o wprowadzeniu zmian do uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.
Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyły interpelacje i zapytania oraz omówienie przez Radę spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »