To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.06.2017.

W dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Rozpoczęła się ona, w wyjątkowy sposób, od wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkursu ”Zdrowożercy”, którego organizatorem była Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy , a głównym celem promocja zdrowego stylu odżywiania szczególnie wśród dzieci i młodzieży

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród laureatom wspomnianego konkursu, Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXIX Sesji oraz zatwierdziła protokół z poprzedniej XXVIII Sesji Rady
W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie między XXVIII a XXIX sesjami Rady. Po zakończonym wystąpieniu Pana Wójta głos zabrali Przewodniczący: Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, Pani Łucja Nagacz- Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

Kolejnym i najistotniejszym tego dnia punktem obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2016 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2016 rok. W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które szczegółowo przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, realizacja tego punku obrad rozpoczęła się od odczytania przez Skarbnika Gminy Panią Kornelię Łakomy pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie,a dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w roku 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu Pani Skarbnik, głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Zbigniew Raźny, który przedstawił wniosek formalny wraz z jego uzasadnieniem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu.

Po wystąpieniu Pani Przewodniczącej, głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym szczegółową informację o strukturze budżetu i wydatków naszej gminy w roku 2016. Pan Wójt w swoim wystąpieniu omówił również sukcesy i porażki, które stały się udziałem naszej gminy w minionym roku. Do tych pierwszych Pan Wójt zaliczył w pierwszej kolejności uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej, a więc modernizację budynku w Zastowie, a następnie jego modernizację ,dzięki czemu, na dogodnych warunkach finansowych, udało się stworzyć 16 mieszkań komunalnych dla naszych mieszkańców. Istotnym, rozwiązanym w 2016 roku problemem było również nabycie , na bardzo korzystnych warunkach finansowych, działki w centrum Kocmyrzowa, na której zlokalizowany zostanie parking, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. Systematycznie prowadzone są prace związane z budową szkoły w Karniowie, która będzie gotowa na przyjecie uczniów już w roku szkolnym 2018/2019. Ważnym i skutecznie zrealizowanym elementem wśród działań podejmowanych w minionym roku było przygotowanie dokumentacji, projektów i wszelkiej niezbędnej dokumentacji, która umożliwi naszej gminie pozyskanie wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji już w najbliższym roku. Wśród planowanych do realizacji inwestycji znajdują się m.in. będące na etapie opracowania projektu sale gimnastyczne w Goszycach i Łuczycach, parkingi typu P&R w Zastowie, Goszczy, Baranówce, Łuczycach i Kocmyrzowie, które realizowane będą w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy wreszcie modernizacja dróg w naszej gminie. Jak podkreślił Pan Wójt, dzięki podjętym staraniom już (od strony Słomnik) rozpoczęły się prace związane z gruntowną modernizacją drogi powiatowej Słomniki – Kocmyrzów, będącej jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych naszej gminy.

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu Pana Wójta uczestniczyli Radni oraz Sołtysi naszej gminy, którzy w pełni poparli wniosek o udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu w minionym 2016 roku. -
Dyskusję zakończyły głosowania w wyniku których Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2016, a także jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium za rok 2016 Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Panu Markowi Jamborskiemu.
W dalsze części obrad Rada Gminy poprzez przyjecie stosownych uchwał zatwierdziła sprawozdania finansowe za rok 2016 Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie.
Następnie Rada Gminy, realizując kolejny punkt przyjętego porządku obrad podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z jej treścią
Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustalona została stawka w wynosić będzie wysokości 7 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
Natomiast miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niesegregowanymi ustalona została w wysokości 18 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Zapisy powyższej uchwały obowiązywać będą od dnia 1 lipca 2017 roku.

Kolejne z podjętych na posiedzeniu XXIX Sesji Rady Gminy uchwał to:

  • uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2016-2020,
  • uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki, w kwocie do 550 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Goszcza. Realna wysokość zaciągniętej pożyczki, na preferencyjnych warunkach, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zależeć będzie ostatecznie od wysokości środków zewnętrznych, które zostaną pozyskane na realizację ww. inwestycji oraz w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy,
  • uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.

Posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyły zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »