To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.03.2017.

W środę 22 lutego 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obok Radnych i Sołtysów uczestniczyli w nim również Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Pani Anna Szymczyk – Sierak, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy, przedstawiciele nauczycielskich Związków Zawodowych oraz mieszkańcy Maciejowic i Pietrzejowic.

Po zakończeniu części proceduralnej, w trakcie której Rada zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XXV Sesji, Rada rozpoczęła realizację przyjętego porządku obrad. W pierwszym punkcie Rada rozpatrzyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2017 z dnia 25.01.2017 r. złożone przez mieszkańców Maciejowic. Wezwanie to zostało przez Radę Gminy oddalone w oparciu o przedłożoną opinię prawną. Kolejna część posiedzenia Rady Gminy poświęcona została problematyce dotyczącej organizacji i dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Po przeprowadzonej dyskusji, którą rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec, w trakcie którego przedstawiła Ona zebranym m.in. informację o negatywnej decyzji Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie podjętych na poprzedniej Sesji przez Radę Gminy uchwał intencyjnych o zamiarze przekształcenia z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj z dniem 31sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym i zamiarze likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017 tj. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Rada Gminy niejednogłośnie (7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Uzasadniając przyjęcie ww. uchwały w przedstawionym kształcie Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stwierdzili: „iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową (art. 117), a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127).
Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 ustawy.
W uchwale Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca wskazano wszystkie dotychczasowe szkoły podstawowe przekształcić w 8 letnie szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi. Natomiast Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Luborzycy włączyć do Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy.
W sprawie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łosokowicach dnia 18.02.2016r. podjęto Uchwałę Nr XV/107/2016 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach poprzez jej stopniowe wygaszanie. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209) oraz związków zawodowych (art. 211). Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Zaproponowane w uchwale rozwiązania są wynikiem zapotrzebowania mieszkańców na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych”.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz uchwałę w sprawie przyjęcie kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca. W drugiej części obrad XXVI Sesji Rady Gminy głos zabrał Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację dotyczącą pracy w okresie pomiędzy XXV a XXVI Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta, sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedłożyli ich Przewodniczący: Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pani - Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/69/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21.10.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły interpelacje i zapytania Radnych -oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »