To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko: Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie: gospodarki gruntami, zarządzania nieruchomościami, geodezji, prawa lub administracji),
  6. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy zawodowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustaw:
   • o samorządzie gminnym,
   • kodeks postępowania administracyjnego,
   • o gospodarce nieruchomościami,
   • prawo geodezyjne i kartograficzne,
   • o własności lokali,
   • o księgach wieczystych i hipotece,
   • o dostępie do informacji publicznej,
   • a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  2. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych.
  3. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
  5. Prawo jazdy kat. B.
  6. Mile widziane posiadanie doświadczenia w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym gminy, zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym i finansach publicznych, a w tym:
   1. prowadzenie na bieżąco ewidencji posiadanych przez gminę w poszczególnych obrębach nieruchomości mienia komunalnego;
   2. prowadzenie rejestru umów dot. oddania w zarząd, użyczenia, najmu, dzierżawy posiadanego mienia;
   3. załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym;
   4. przygotowywanie dokumentów dotyczących najmu, dzierżawy, użyczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw, rozporządzeń i uchwał rady gminy;
   5. sporządzanie informacji o aktualnym stanie mienia, o którym mowa w pkt. 1;
   6. kontrola użytkowania mienia gminy i ew. pozbawianie tego prawa;
   7. uczestniczenie w przekazywaniu nieruchomości;
   8. naliczanie należności za udostępniane nieruchomości, przekazywanie ich do referatu finansowego oraz ich egzekwowanie.
  2. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, obejmujące w szczególności:
   1. zapewnianie wyceny nieruchomości;
   2. sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
   3. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   4. współpracę z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
   5. zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu (a w tym: przygotowywanie projektów zarządzeń, wykazów, uchwał, ogłoszeń, organizowanie pracy komisji przetargowej);
   6. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;
   7. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnej oraz o wpis w księdze wieczystej;
   8. przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażanie ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących regulowania stanu prawnego dróg i innych nieruchomości, m. in. poprzez:
   1. występowanie do wojewody o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne i składanie wniosków o ujawnienie drogi w K.W. ,
   2. prowadzenie postępowań w celu przejęcia lub nabycia nieruchomości na rzecz gminy,
   3. przygotowywanie wniosków do starosty o ew. wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego lub ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, udział w rokowaniach,
   4. występowanie do wojewody o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa.
  4. Z zakresu ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – przyjmowanie i ogłaszanie pism i decyzji starosty dotyczących ustalania uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz przygotowywanie wniosków o nieodpłatne nabycie nieruchomości przez gminę.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku gminy.
  6. Składanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
  7. Udzielanie pomocy jednostkom pomocniczym gminy w zakresie zarządzania i korzystania z mienia gminnego.
  8. Uzgadnianie lokalizacji obiektów, budowli, sieci i urządzeń dot. nieruchomości gminnych (z wyjątkiem lokalizowanych w pasie drogowym).
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   • praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie),
   • częste wyjazdy w teren
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  5. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami) w terminie do dnia 9 listopada 2016 roku. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 25 października 2016 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »