To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.12.2015.

Dnia 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XII Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli także zaproszeni Goście w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pana Mariana Paszczy – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Radnych Powiatu Krakowskiego Panów Włodzimierza Tochowicza i Krzysztofa Malika.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, obrady XII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca rozpoczęły się od zatwierdzenia przez Radnych porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad odbyła się dyskusja z udziałem obecnych na Sesji przedstawicieli władz Powiatu Krakowskiego dotycząca stanu dróg powiatowych na terenie naszej gminy oraz planowanych na rok 2016 inwestycji, których celem byłaby by jego poprawa. Dyskusję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, po wystąpieniu której głos zabrał Pan Arkadiusz Wrzoszczyk. W swojej wypowiedzi przedstawił On zebranym informację dotyczącą zrealizowanych przez Powiat inwestycji drogowych w mijającym 2015 roku, a także informację o planowanych przez Powiat Krakowski inwestycjach drogowych na terenie naszej gminy w roku 2016. Jak poinformował zebranych Pan A. Wrzoszczyk w roku 2016 w ramach tzw. Inicjatyw Społecznych na terenie naszej gminy zrealizowanych ma zostać siedem zadań. Trzy z nich to modernizacja nawierzchni dróg powiatowych wraz z wykonaniem poboczy i przepustów w Wiktorowicach, Goszczy i Zastowie, natomiast cztery pozostałe to wykonanie chodników w Prusach, Goszycach, Skrzeszowicach i Łuczycach. Łączny koszt realizacji tych zadań to kwota rzędu 1 290 000, 00 złotych, z czego około 670 000,00 to środki pochodzące z budżetu Powiatu Krakowskiego, a 619 000,00 zł to dotacja z budżetu gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Po wystąpieniu Pan A. Wrzoszczyka jako pierwszy głos zabrał Radny Pan A. Siry, który zwrócił się z zapytaniem o powód braku wśród planowanych na rok 2016 inwestycji zgłoszonej w ramach IS – ów przez naszą gminę budowy chodnika w Goszczy. W odpowiedzi Pan M. Paszcza - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego stwierdził ,że dołoży wszelkich starań, aby sprawa budowy chodnika w Goszczy została wyjaśniona w możliwie najkrótszym czasie .Kolejne pytanie skierowane do przedstawicieli władz powiatowych związane było także z problematyką dotyczącą budowy chodników. Pan J. Guzy zapytał czy możliwe jest odejście w miejscach, gdzie nie ma możliwości na wykonanie takiej szerokości chodnika od minimalnej, obowiązującej szerokości wynoszącej 2 metry. Odpowiadając Pan M. Paszcza stwierdził, że: „nie wolno projektować poniżej 2 metrów szerokości chodnika. Jeśli projekt nie jest zgodny z wytycznymi, to nie możemy liczyć na środki zewnętrzne”. Następnie Pani Radna Ł. Nagacz zapytała o wysokość środków wydawanych przez powiat na samodzielnie, a więc bez wsparcia gmin, realizowane inwestycje drogowe. Odpowiadając Pan M. Paszcza stwierdził, że rocznie, w skali całego powiatu jest to kwota rzędu kilkaset tysięcy złotych. Zaznaczył, że powiat sam drogi wykonuje rzadko, a chodniki jedynie we współpracy z gminami. Podkreślił, że we współpracy i przy udziale gmin udaje się wykonać więcej inwestycji , choć zdarzają się przypadki, że gminy nie chcą wspierać powiatu. W dalszej części dyskusji Pan Dyrektor M. Paszcza poinformował, że do końca stycznia 2016 roku przyjmowane będą zgłoszenia miejsc niebezpiecznych do programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócił się do Sołtysów z prośbą o zgłaszanie najbardziej niebezpiecznych miejsc osobiście, a także za pośrednictwem Gminy. Informacje te dotyczyć mogą również miejsc, które były zgłaszane już wcześniej, a z rożnych powodów nie udało się w terminie zrealizować planowanych działań. Ponadto Pan Dyrektor przypomniał o planach realizacji projektu modernizacji drogi powiatowej Słomniki-Kocmyrzów. Podkreślił przy tym, iż jest kilka możliwych źródeł sfinansowania tej inwestycji, a najprawdopodobniej w roku 2017, jeśli uda się pozyskać zewnętrzne wsparcie finansowe, to inwestycję tę można będzie zrealizować. Kończąc swoją wypowiedź Pan M. Paszcza dodał, że stan dróg powiatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uległ istotnej poprawie, za co jest bardzo wdzięczny Panu Wójtowi i Radzie Gminy, bowiem bez wsparcia finansowego Gminy nie udałoby się tak wiele inwestycji, szczególnie w ostatnim czasie zrealizować. W nawiązaniu do poruszonej przez Pana Dyrektora M. Paszczę kwestii bezpieczeństwa na drogach Radne Panie Katarzyna Konewecka- Hołój i Jadwiga Łach podkreśliły szczególne znaczenie podejmowanych działań, których celem jest troska o bezpieczeństwo na drogach w pobliżu szkół. Według Pani K. Koneweckiej - Hołój :”pojawiło się kilka „agatek”, jednakże wciąż brakuje tych pionowych. Niektóre są już stare, wypłowiałe i zamazane”. Poinformowała także o skrzyżowaniu w Luborzycy ze znakiem STOP -u-, w pobliżu którego tuż za zakrętem znajduje się szkoła, a które nie tylko jej zdaniem należy dobrze oznaczyć, tak aby kierowcy wyjeżdżający zza zakrętu wiedzieli, że tamtędy poruszają się dzieci. O konieczności zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych wypowiadali się również inni uczestnicy dyskusji m.in. Pan Adolf Siudek, Pani Halina Zięciak, Pani Eliza Rusek, Pan Michał Gomółka, Pan Antoni Siry. Z kolei o konieczności podejmowania współpracy i dalszych działań, których celem byłoby poprawienie stanu nawierzchni dróg powiatowych mówili m.in. Radny Pan Zbigniew Raźny (droga na odcinku Zastów-Maciejowice na tzw. Szlaku Kościuszkowskim, długości około 600-700 m, która w tym momencie jest praktycznie nieprzejezdna). Swego rodzaju podsumowaniem dyskusji była wypowiedź Przewodniczącej Rady Pani M. Doniec, która powiedziała m.in.: „ bardzo się cieszę, że możemy wspólnie rozmawiać i że Państwo przyjmujecie nasze zaproszenia. Będziemy dalej prosić i przypominać o tych wszystkich ważnych dla nas sprawach. Mam nadzieję, że uda się powoli realizować wszystkie inwestycje i poprawiać stan dróg, a zwłaszcza tak ważne dla naszych mieszkańców jak budowa chodników i modernizacja drogi w kierunku Słomnik”. Po zakończonej dyskusji, głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XI a XII Sesją Rady Gminy. Następnie po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta analogiczne sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Gminy przedłożyli ich Przewodniczący: pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów- Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z późniejszymi zmianami, - w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Kocmyrzów. (zgodnie z treścią tej uchwały Rada Gminy zarządziła, w związku z rezygnacją z pełnienia tejże funkcji przez dotychczasowego sołtysa miejscowości Kocmyrzów, iż wybory uzupełniające w sołectwie Kocmyrzów zostaną przeprowadzone w okresie pomiędzy 4 a 31 stycznia 2016 roku). Kolejną z podjętych na XII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca uchwał była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z decyzją Rady zawartą w ww. uchwale stawki te zostały przyjęte w takiej samej wysokości, jaka obowiązywała w roku 2015. Jedyną zmiana wprowadzona przez Radę Gminy w uchwale wynikała ze ostatnich zmian w zapisach ustawowych i dotyczyła zmiany kryteriów naliczania podatków od środków transportu, zawartych w punkcie 7 załącznika do Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - „AUTOBUSY - Liczba miejsc siedzących”. Wprowadzone zmiany otrzymały następujące brzmienie:

  • „mniej niż 22 miejsca” (dotychczas było „mniej niż 30 miejsc”),
  • „równa lub większa niż 22 miejsca” (dotychczas było „równa lub większa niż 30 miejsc”)

Następnie Rada Gminy rozpoczęła procedowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Rozpoczęło je wystąpienie Pani Bożeny Prowadzisz (referent podatkowy UG Kocmyrzów-Luborzyca), która poinformowała o proponowanej wysokości stawek tego podatku. Zgodnie z przedstawioną propozycją stawki podatku od nieruchomości pozostałyby na poziomie z roku 2015. ,z wyjątkiem stawki podatku od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu. Po wystąpieniu Pani B. Prowadzisz odbyła się dyskusja Radnych nad przedstawioną propozycją, którą zakończyło ostatecznie uchwalenie ww. uchwały. W dalszej części obrad Rada Gminy zajęła się sprawą ustalenia wysokości podstawy obliczania podatku rolnego na 2016 rok. Pani Bożena Prowadzisz poinformowała obecnych na posiedzeniu o zasadach naliczania oraz wysokości średniej ceny skupu żyta podanej przez Główny Urząd Statystyczny: „Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami średnia cena skupu żyta naliczona została za okres ostatnich 11 kwartałów i zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi obecnie 53,75 zł za 1 kwintal żyta”.Po wysłuchaniu tej informacji Rada Gminy podjęła decyzję, iż cena skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2016 rok będzie równa wysokości cenie zawartej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku i wynosić będzie 53,75 zł za 1 kwintal żyta. W związku z tym, że rada Gminy za podstawę obliczania wysokości podatku rolnego w roku 2016 przyjęła średnią cenę zawartą w Komunikacie Prezesa GUS, zgodnie z obowiązującą procedurą prawną zwolniło to Radę z konieczności podejmowania odrębnej uchwały w ww. kwestii. Podsumowując tę decyzję Rady Gminy warto zaznaczyć, iż przyjęta jako podstawa do naliczania podatku rolnego cena 1 kwintala żyta jest niższa od obowiązującej w roku 2015, która wynosiła 57,00 zł za 1 kwintal. W dalszej części obrad XII Sesji Radni podjęli kolejne uchwały:

  • w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  • w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zakończyły zgodnie z przyjętym porządkiem obrad interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących. W tym ostatnim punkcie po informacji przedstawionej przez Sołtys Dojazdowa Panią Halinę Zięciak a dotyczącej podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały intencyjnej w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Dojazdowie odbyła się dyskusja dotycząca tegoż tematu. Wzięła w niej udział, obecna na Sesji, Pani Agnieszka Olesińska z Dojazdowa, która zaproponowała „spójny system uporządkowania numeracji”. Dalsze konsultacje społeczne demotyczne tej problematyki odbędę się w najbliższym czasie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »