To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.11.2013.

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2013 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

6. Uchwalenie rocznego "Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

7. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Michałowice i Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych w Łuczycach /przy ulicy Załucek/ i w Wiktorowicach /przy ulicy Lasowisko/.

10. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »