To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Fundusz Spjnoci - 30 milionw dla Gminy na budow kanalizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.06.2009.
Czytaj caoW dniu wczorajszym, w wielickim Zamku, Muzeum up Solnych Wójt Gminy Marek Jamborski odebra z rk Podsekretarza Stanu Ministerstwa rodowiska Gównego Geologa Kraju Henryka Jacka Jezierskiego potwierdzenie decyzji o dofinansowaniu z Funduszu Spójnoci Projektu budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie.
Czytaj cao
 
Program "Orlik Plus"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.06.2009.

W dniu 22 maja 2009 roku Gmina zoya formularz aplikacyjny do Programu pn. „ORLIK PLUS”, ktrego realizacja zakada dofinansowanie z budetu Wojewdztwa Maopolskiego – w ramach pomocy finansowej dla JST – remontw i modernizacji boisk sportowych z nawierzchni naturaln wraz z zapleczem. Wymagany termin realizacji zada z Programu: 30 listopada 2009 roku.

Czytaj cao
 
Umowa o pomoc finansow na realizacj remontu drogi gminnej Nr K-600267
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2009.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisaa umow Nr II/66/GI/819/09 z Województwem Maopolskim o pomoc finansow w formie dotacji na zadanie inwestycyjne „REMONT DROGI GMINNEJ NR K-600267 MACIEJOWICE-UCZYCE” w wysokoci 200 000 z. Cakowity, szacunkowy koszt zadania 649 000 z. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2009. Trwa przygotowanie dokumentacji techniczno/przetargowej.
 
Planowana termomodernizacja szk podstawowych w uczycach i Pietrzejowicach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.04.2009.
W dniu 28 kwietnia 2009 roku zoylimy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wnioski o poyczk na termomodernizacj szkó podstawowych w uczycach i Pietrzejowicach.
Czytaj cao
 
Umowy o poyczki na realizacj sieci kanalizacyjnej w Prusach oraz w Dojazdowie i Krzysztoforzycach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2009.

W dniu 23.04.2009 roku podpisalimy kolejn umow o poyczk z WFO i GW w Krakowie na realizacj sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Dojazdów i Krzysztoforzyce. Wysoko poyczki 1 100 000 z. (koszt zadania wynosi 2 210 774,85 z.).

Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2009.
W dniu 20 kwietnia 2009 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zoya (w ramach preselekcji) Kart Projektu o dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach” do Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6 osi priorytetowej, dziaania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa.
Czytaj cao
 
Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2009.
W dniu 20 kwietnia 2009 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zoya (w ramach preselekcji) Kart Projektu o dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Szkoy Podstawowej wraz z budow nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” do Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6 osi priorytetowej, dziaania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura spoeczna w tym edukacyjna i sportowa.
Czytaj cao
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wok budynku wielofunkcyjnego w miejscowoci Baranwka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.03.2009.

W dniu 27 marca 2009 roku Gmina Kocmyrzw-Luborzyca zoya wniosek w ramach Dziaania „Odnowa i rozwj wsi” do Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj cao
 
Remont drogi gminnej nr K-600267 Maciejowice-uczyce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.02.2009.
W dniu 19 lutego 2009 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ponownie zoya wniosek o dofinansowanie Projektu Remontu drogi gminnej Maciejowice- uczyce (w pomniejszonym zakresie) w ramach zadania budetowego Województwa Maopolskiego: „Modernizacja dróg gminnych”.
Czytaj cao
 
Remont drogi gminnej nr K-600267 Maciejowice-uczyce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.11.2008.
W dniu 20 listopada 2008 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wystpia z wnioskiem o dofinansowanie Projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Czytaj cao
 
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - Etap I
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.09.2008.

W dniu 01 wrzenia 2008 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zoya wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, I osi priorytetowej, dziaania 1.1 Gospodarka wodnociekowa w aglomeracjach powyej 15 tys. RLM; o pomoc finansow na budow kanalizacji sanitarnej w miejscowociach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

Czytaj cao
 
Program Grniczy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2006.

Zintegrowany Program agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Maopolskiego (Program Górniczy).

W dniu 02 lutego 2006 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawara z Wojewod Maopolskim umow o dofinansowanie realizacji Projektu: "Modernizacja drogi gminnej nr G-0020 w uczycach na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Maopolski w ramach powyszego Programu.

Czytaj cao
 
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wysioku Luborzyckim
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2005.

W dniu 20 grudnia 2005 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawara umow z Wojewod Maopolskim o dofinansowanie Projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wysioku Luborzyckim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz budetu pastwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Czytaj cao
 
Sektorowy Program Operacyjny; Rozwj Zasobw Ludzkich
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.12.2005.
W dniu 6 grudnia 2005 r. biblioteka Gimnazjum im. w. Jadwigi Królowej w Luborzycy otrzymaa w ramach pomocy unijnej internetowe centrum informacji multimedialnej.
Czytaj cao
 
Program: SPO-ROL
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2005.
Tytu Programu: SPO-ROL "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Dziaanie 2.3; Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

W dniu 13 wrzenia 2005 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawara Umow z Samorzdem Województwa Maopolskiego o dofinansowanie Projektu: Budowa zaplecza socjalnego (szatni) w Dojazdowie.
Czytaj cao
 
Dotacja celowa: Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.05.2005.
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca korzystajc ze rodków Funduszu w ostatnich latach przeprowadzia remonty dróg dojazdowych do pól w kilku miejscowociach.
Czytaj cao
 
Sektorowy program Operacyjny - Leader
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2004.

Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"; Dziaanie 2.7; Pilotaowy program LEADER + - Schemat I

W ramach porozumienia 7 gmin: Igoomia- Wawrzeczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michaowice, Wielka Wie, Zabierzów, Zielonki; realizujemy Projekt "Korona Pónocnego Krakowa" - Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym.

Czytaj cao
 
Remont szkoy podstawowej i gimnazjum w Luborzycy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2004.
Tytu Programu: PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH- wspófinansowany przez Bank wiatowy, Komponent B2 - Edukacja.
Zadanie B2-45-0327 pn. "Remont szkoy podstawowej i gimnazjum w Luborzycy".
Czytaj cao
 
Budowa obiektu Gimnazjum w Wysioku Luborzyckim - etap III
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2004.
Tytu Programu: KONTRAKT DLA WOJEWÓDZTWA MAOPOLSKIEGO NA ROK 2004.
Zadanie: Budowa obiektu Gimnazjum w Wysioku Luborzyckim - etap III.
Czytaj cao
 
Oznakowanie turystyczne Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2004.
Tytu Programu SAPARD, Dziaanie 4, Schemat 4.3 "Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich"
Zadanie: "Oznakowanie turystyczne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"
Czytaj cao
 
Budowa Podkrakowskiej Sieci Punktw Dostpu do Internetu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2004.
Tytu Programu: ZPORR - Priorytet 1, Dziaanie 1.5; Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego - Budowa Podkrakowskiej Sieci Punktów Dostpu do Internetu.

 

Gmina uczestniczy w Projekcie na podstawie porozumienia z Powiatem Krakowskim.
Czytaj cao
 
Modernizacja drogi gminnej Karniw-Biurkw May
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2003.
Tytu Programu: SAPARD Dziaanie III - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, nazwa inwestycji: "Modernizacja drogi gminnej Karniów-Biurków May"
Czytaj cao
 
Modernizacja centrum komunikacyjnego w miejscowoci Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.09.2000.
Tytu Programu: "PHARE-INRED",
Tytu projektu: "Modernizacja centrum komunikacyjnego w miejscowoci Kocmyrzów-Luborzyca"
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 201 - 223 z 223