Realizacja projektu - do zadania 2:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów i Krzysztoforzyce - część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

Dnia 09.02.2009 r. podpisano umowę ZP - 1/2009 z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Sosnę. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez służby techniczne w/w Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Do podstawowych obowiązków służb nadzoru inwestorskiego należy:

  1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zobowiązany będzie do zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  3. sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazaniu inwestycji do użytkowania,

  4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.

  5. chronienie interesów Zamawiającego.
Powrót do opisu
Rzeczowej realizacji projektu