Realizacja projektu

Na realizację projektu pn: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" składa się skomplikowany cykl działań obejmujących zarówno czynności przygotowawcze jak i związane z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a w końcu czynności związane z rzeczową realizacją projektu obejmującą jego wdrażanie i monitorowanie.

Czynności przygotowawcze:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów. Zadanie zlecone w drodze postępowania przetargowego umową z dnia 24.06.2004 r. o nr ZP 7/2004 r. Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowemu "DOMED" Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W ramach realizacji umowy uzyskano decyzję pozwolenia na budowę z klauzulami wykonalności wystawione odrębnie dla miejscowości - Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

 2. Opracowanie studium wykonalności projektu:
  W 2006 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowemu "DOMED" Sp. z o. o. wykonanie studium wykonalności dla projektów budowlano - wykonawczych sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów. W 2008 r. powierzono Przedsiębiorstwu: "INW - EKO Consult" z siedzibą w Zielonkach weryfikację i uzupełnienie studium wykonalności w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących wytycznych Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 3. Wykup gruntów pod zaprojektowane przepompownie.

Pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, I oś priorytetowa - gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1. - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu. Wniosek złożono dnia 1 września 2008 roku.

 2. Uzyskanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego:
  Dnia 29 czerwca 2009 r. w wielickim zamku - Muzełum Żup Solnych Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Pan Marek Jamborski otrzymał od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska i Głównego Geologa Kraju - Pana Henryka Jezierskiego potwierdzenie decyzji o dofinansowaniu projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Tablica informacyjno-promocyjna projektu, zamieszczona w miejscowości Zastów

Rzeczowa realizacja projektu (wdrażanie i monitorowanie):

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań:

Lp Nazwa zadania Przeprowadzone postępowanie/
zawarta umowa

Zadanie 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy - część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"
Umowa ZP - 19/2008 z dnia 18.09.2008 r.
Wartość zadania: 1 981 660.49 zł brutto.

Zadanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów i Krzysztoforzyce - część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"
Umowa ZP - 2/2009 z dnia 09.02.2009 r.
Wartość zadania: 2 210 774.85 zł brutto.

do zadania 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów i Krzysztoforzyce - część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"
Umowa ZP - 1/2009 z dnia 09.02.2009 r.

Zadanie 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

do zadania 3

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

Podział zadania 3 na działania:

- działanie 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dojadów część 2 i Prusy część 2

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

- działanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzysztoforzyce część 2

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

- działanie 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy część 3 i Zastów część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

- działanie 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zastów część 2

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"

W zakres rzeczowej realizacji projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" wchodzi również:

 • zarządzanie projektem przez powołaną do tego Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) w tym wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz pomocą techniczną;

 • nadzór autorski,

 • działania promocyjno - informacyjne o projekcie. W ramach tych działań m.in. zrealizowana została strona internetowa www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kanalizacja/ oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca założenia oraz poszczególne fazy realizacji projektu (PowerPoint: PPT - 6550 KB).
  W trakcie realizacji inwestycji ukazywały się ogłoszenia dotyczące Projektu w prasie lokalnej oraz regionalnej.
  14 grudnia 2012 odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce konferencja podsumowująca Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I". Zakres inwestycji został przybliżony uczestnikom konferencji podczas prezentacji (PowerPoint: ZIP - 337 MB KB) poprowadzonej przez Pana Wiesława Wójcika - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).