To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.07.2011.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
ogłasza
PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 443/3 i 443/4
o łącznej powierzchni 0.24 ha położonej w Zastowie
objętej KW nr KR1P/00126220/2

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 443/3 i 443/4 położona jest w Zastowie W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MW-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Charakteryzuje się przeciętnym położeniem, pełnym (łatwym dostępem) uzbrojenia, średnim stanem zagospodarowania, dobrą dostępnością komunikacyjną. Na części działki nr 443/3 znajdują się altanki i nasadzenia. Altanki o znacznym stopniu zużycia, a nasadzenia ( krzewy, drzewa ) ze względu na otoczenie i stan roslin o ograniczonym potencjale produkcyjnym. Otoczenie nieruchomości
- działka ew. nr 443/3 i 443/4 stanowią tereny wykorzystywane obecnie na cele rolne oraz tereny mieszkaniowe (TBS).

Cena wywoławcza - 642.233,00 zł + VAT 23 % (według aktualnie obowiązującej stawki) Ustala się wadium w wysokości 64.300 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 września 2011 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 6500,00zł Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2011 r. o godzinie 12.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »