WOLA LUBORZYCKA

Wola Luborzycka jest miejscowoci o wyjtkowo ciekawej i penej zagadek historii. Po raz pierwszy pojawia si Wola Luborzycka w dokumentach historycznych w 1410 roku. Sama nazwa Wola Luborzycka najprawdopodobniej ma charakter kulturowy i stanowi odrniajcy czon dzierawczy od nazwy miejscowej – Luborzyca. Warto jednak przytoczy take inn pojawiajc si niekiedy interpretacj pochodzenia nazwy tej miejscowoci. Nazwa ta a zwaszcza jej pierwszy czon – Wola – miaby si wywodzi od czasowego uwolnienia jej mieszkacw od czynszw i innych form powinnoci feudalnych wystpujcych w okresie redniowiecza.

W okresie I Rzeczypospolitej Wola Luborzycka podobnie jak i w epoce redniowiecza bya wasnoci biskupw krakowskich, ktr zarzdzali dzierawcy bd wyznaczeni kocielni administratorzy ( np. Stanisaw Bakalarz – 1629 r.). Mimo postpujcego kryzysu gospodarczego bya w XVII wieku Wola Luborzycka miejscowoci wcale zamon. wiadczy moe o tym z jednej strony potwierdzone w dokumentach istnienie tutaj kmiecych gospodarstw czynszowych a z drugiej historia Stanisawa Kuagi syna chopskiego, wpisanego do spisu studentw krakowskiego Uniwersytetu w 1635 roku.

Trzeci rozbir Polski pozostawi Wol Luborzyck po rosyjskiej stronie granicy. W czasach zaborw mieszkacy tej miejscowoci czstokro dawali wyraz swojemu patriotyzmowi. Jeszcze podczas Insurekcji Kociuszkowskiej (1794 r.) przynajmniej kilkunastu z nich przyczyo si do jego kosynierw. Z kolei za pomoc powstaczemu oddziaowi generaa Mariana Langiewicza w okresie Powstania Styczniowego skazanych zostao na mier kilku mieszkacw tej miejscowoci ( byli to m.in. Nowak i Krupiski).

Aktywno mieszkacw Woli Luborzyckiej w XIX wieku przejawiaa si nie tylko w dziaalnoci niepodlegociowej, byli oni m.in. inicjatorami i fundatorami budowy przydronych kapliczek.

Istotne zmiany przyniosy Woli Luborzyckiej reformy uwaszczeniowa i samorzdowa wprowadzone przez cara Aleksandra II. Po roku 1864 znaczna cz mieszkacw Woli Luborzyckiej otrzymaa pewne nadziay ziemi, ktrych wikszo stanowiy obszary trudne do uprawy, std te wikszo z nich przeznaczona zostaa na pastwiska. Sama za Wola Luborzycka wczona zostaa do utworzonej Gminy Luborzyca i Powiatu Miechowskiego.

W okresie II Rzeczypospolitej, jednym z najwaniejszych wydarze dla mieszkacw Woli Luborzyckiej bya przeprowadzona w latach trzydziestych komasacja gruntw i stateczny podzia pomidzy gospodarstwa chopskie tzw. ziem serwitutowych (ki, pastwiska). Nie zanikna w tym okresie take aktywno spoeczna mieszkacw tej miejscowoci, ktrzy dziaaj m.in. w dziaajcej na terenie Gminy Luborzyca Kasie Stefczyka ,wspieraj budow domu ludowego przy kociele w Luborzycy.

Ta aktywno spoeczna i patriotyczna mieszkacw Woli Luborzyckiej znalaza swoje potwierdzenie w tragicznych latach II wojny wiatowej. Wielu z nich znalazo si wrd dziaaczy i onierzy konspiracji. Byli wrd nich m.in. Wincenty Krupiski, Kazimierz Doniec, Franciszek Kuaga, Roman Domaski po wojnie autor pierwszej monografii powiconej dziejom ziemi luborzyckiej