To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.03.2011.

W dniu 30 marca 2011 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Rady Gminy.

2. Dyskusja na temat współpracy Gminy z ENIONEM S.A w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń oświetleniowych.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między Sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kocmyrzowie II z klasami 0-III.

6. Ustalenie opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Ustalenie tygodniowego wymiaru godzin dyrektorów szkół, wicedyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w szkołach.

8. Uchwalenie "Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015".

9. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz kredytu komercyjnego na finansowanie zadań w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

10. Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »