To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie budownictwa i gospodarki komunalnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.02.2011.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów podinspektor/inspektor w referacie budownictwa i gospodarki komunalnej.

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. wykształcenie wyższe (kierunki preferowane: architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna),
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego,
  2. umiejętność czytania i analizy dokumentacji planistycznej, projektowej i geodezyjnej,
  3. dobra znajomość obsługi komputera,
  4. samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  5. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
  6. uprawnienia budowlane,
  7. prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu (praca w terenie),
  8. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
   1. organizowanie prac dotyczących przygotowania i uchwalenia:
    1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
    2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   2. prowadzenie rejestru m. p. z. p. oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
   3. gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z procedurą planistyczną;
   4. organizowanie pracy gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
   5. udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego, wydawanie z nich wypisów i wyrysów, ustalanie wysokości pobieranych opłat skarbowych za wykonywane czynności;
   6. przygotowywanie analiz i ocen aktualności studium i planu miejscowego oraz przedstawianie ich wójtowi i radzie gminy;
   7. wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu w m. p. z. p.;
   8. przygotowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania województwa, studium lub planów gmin sąsiednich;
   9. przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
  2. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
  3. Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji decyzji o pozwoleniu na budowę przesłanych przez właściwe organy.
  4. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m. p. z. p.
  5. Przygotowywanie postanowień opiniujących zgodność podziału nieruchomości z m. p. z. p.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących zgłoszonych przez właścicieli gruntów roszczeń wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  7. Realizowanie zadań gminy w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności: prowadzenie ich ewidencji, zabezpieczanie, składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków.
  8. Wykonywanie zadań związanych z łącznością i telekomunikacją na terenie gminy, a w szczególności wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  9. Uczestniczenie w pracach związanych z planowaniem i realizacją inwestycji i remontów w referacie oraz udział w pracach komisji przetargowych.
  10. Prowadzenie spraw związanych z realizacją kanalizacji gminy, a w tym:
   1. wydawanie opinii dotyczących możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej,
   2. wydawanie warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej;
   3. wydawanie zezwoleń na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej;
   4. współpraca z Jednostką Realizującą Projekt pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – etap I”.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (PDF - 80 KB, DOC - 20 KB),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dyplomów (ew. zaświadczenia o stanie odbytych studiów) potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (PDF - 78 KB, DOC - 13 KB),
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
  9. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej" na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Luborzyca 97,
32-010 Kocmyrzów

(z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej) w terminie do dnia 11 marca 2011 r.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dokumenty do pobrania:

Luborzyca, dnia 28 lutego 2011 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »