To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.12.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2010 r. /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się III Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2011-2014.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011.

5. Ustalenie terminu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozptrzenia skargi złożonej przez Panią Reginę Kubala na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

9. Wyrażenie zgody na zwarcie porozumienia między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Powiat.

10. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »