MACIEJOWICE

Po raz pierwszy Maciejowice pojawiaj si w zachowanych dokumentach historycznych w 1324 roku. Nazwa tej miejscowoci jest nazw patronimiczn wywodzc si od nazwy osobowej pochodzenia chrzecijaskiego (< Maciej ).

Przez wieki, Maciejowice zaliczane byy do dbr Kapituy Krakowskiej a ich parafi bya Luborzyca. Dobrami tymi zarzdzali dzierawcy lub wyznaczeni przez Kuri zarzdcy. Warto w tym miejscu wspomnie, i zgodnie z ordynacj biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzbca z1422 roku podatek kocielny (tzw. dziesicina ) pobierany w Maciejowicach przekazywana bya luborzyckim proboszczom a wic porednio na rzecz krakowskiego Uniwersytetu.

U schyku XVII wieku (ok. 1680 r.) wymieniane s Maciejowice jako wie naleca do wczesnego biskupa sufragana krakowskiego Mikoaja Oborskiego.

Pocztek wieku XVIII przynis Maciejowicom podobnie jak i pozostaym miejscowoci tworzcym dzisiejsz Gmin Kocmyrzw-Luborzyca liczne klski elementarne. Wrd nich w pamici potomnych najtrwalej zapisaa si wielka epidemia z pierwszej dekady XVIII stulecia. Zachowane do dzi przekazy ustne wi z tym wydarzeniem fundacj w Maciejowicach figury w. Wojciecha, ktra to figura moga by prawdopodobnie fundacj dzikczynn tych ktrzy ocaleli z szalejcej wwczas zarazy. Do dnia dzisiejszego zachoway si w Maciejowicach pozostaoci tzw. cmentarza cholerycznego, na ktrym grzebano ofiary epidemii cholery, zapewne rwnie i tych z pocztku XVIII wieku.

Na przeomie XVIII i XIX stulecia majtek w Maciejowicach dzierawiony by przez rodzin Wielopolskich ( m.in. Ann Wielopolsk domnieman fundatork figury w. Floriana w Maciejowicach)..

Po upadku I Rzeczypospolitej znalazy si Maciejowice po rosyjskiej stronie granicy. Sytuacj tak ostatecznie zatwierdziy postanowienia Kongresu Wiedeskiego (1814 – 1815).

Nadgraniczne pooenie Maciejowic odegrao wan rol w ich dziewitnastowiecznej historii. Ich usytuowanie tu nad granic rosyjsko - austriack by moe wpyno na to, i ju w roku 1827 byy Maciejowice tzw. wsi rzdow, ktra liczya 20 domostw i 131 mieszkacw. Dziaa tutaj myn wodny a take niewielkie kamienioomy. W drugiej poowie XIX wieku wszystkie grunty orne w Maciejowicach byy rozparcelowane i stanowiy wasno chopsk (dokumenty Towarzystwa Kredytowo - Ziemskiego).

Wspomniane powyej pooenie Maciejowic tu nad granic rosyjsko – austriack zdecydowao zapewne take o usytuowaniu w tej miejscowoci posterunku rosyjskiej stray granicznej. Liczebno onierzy carskich stacjonujcych w Maciejowicach znaczco wzrosa po upadku Powstania Styczniowego(1863-1864).

Mimo to czsto mieszkacy tej miejscowoci dawali wyraz swojemu patriotyzmowi. Tak byo m.in. w okresie zaburze rewolucyjnych na terenie Rosji w latach 1905 -1907. Jak wynika z zachowanych raportw carskiej policji m.in. w Maciejowicach chopi organizowali spontaniczne manifestacji w trakcie ktrych wznoszono okrzyki : „Niech yje Polska” czy te „Chcemy polskiej szkoy”. Na skutek takich wanie wystpie i manifestacji w1906 r powstaa w Maciejowicach pierwsza szkoa.

W czasach II Rzeczypospolitej naleay Maciejowice do Gminy w Luborzycy i Powiatu Miechowskiego. Wedug danych z roku 1925 miejscowo ta liczya 397 mieszkacw i 55 budynkw mieszkalnych. Nadal dziaa tu szkoa, ktra w 1932 roku bya szko powszechn, picioklasow, mieszczc si w murowanym budynku.

W latach II wojny wiatowej w Maciejowicach szeroko organizowane byy komplety tajnego nauczania a wielu ich mieszkacw aktywnie wczyo si w antyhitlerowsk dziaalno, szczeglnie w oddziaach Batalionw Chopskich. Wielk pomoc i wsparcie okazali mieszkacy tej miejscowoci wysiedlonym tu mieszkacom Warszawy.

Dzi lokalna aktywno mieszkacw tej miejscowoci przejawia si m.in. po przez dziaalno w istniejcej tu Ochotniczej Stray Poarnej ( zaoona w 1950 r.) czy miejscowym Kole Gospody Wiejskich, ktre z pietyzmem pielgnuje lokalne tradycje.