To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2009.
Zawiadamiam, e w dniu 24 kwietnia 2009 r. o godzinie 9:00 na sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II pitro) odbdzie si XXVIII Sesja Rady Gminy. Porzdek obrad:
  1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2008 i podjcie uchway w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2008.
  4. Zatwierdzenie rocznych sprawozda finansowych Gminnego Orodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008.
  5. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr XXII/137/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 padziernika 2008 r. w sprawie obcienia suebnoci gruntow dziaki nr 69 w Luborzycy. 
  6. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej przez Pani Beat Klepka.
  7. Zmiany uchway budetowej na rok 2009. 
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy biece i wolne wnioski.
Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »