To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.05.2010.

w sprawie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 11 77, w godzinach pracy Urzędu: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 można:

- pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego oraz w dniu ponownego głosowania do dnia 18 czerwca 2010 r. a do dnia 02 lipca 2010 r. w dniu ponownego głosowania;

- złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 10 czerwca 2010 r.

- złożyć pisemny wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do obwodu nr 6 w Dojazdowie do dnia 15 czerwca 2010 r.

- złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w dniu pierwszego i w dniu ponownego głosowania do dnia 10 czerwca 2010 r. a do dnia 24 czerwca 2010 r. w dniu ponownego głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Do spisu wyborców mogą się dopisać wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Komyrzów-Luborzyca oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkujący ale przebywający na terenie tut. gminy w okresie obejmującym dzień wyborów. Osoby dopisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia II tury wyborów. Wzięcie udzialu w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaświadczenia o prawie do głosowania.

wniosek o dopisanie do spisu wyborców do pobrania.pdf

Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na stałe w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca mogą się dopisać do obwodu wyborczego Nr 6 w Dojazdowie, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do pobrania.pdf

Do wniosku należy załączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania do pobrania.pdf

- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy wyborców, którzy w dniu głosowania będą mieli ukończone 75 lat/

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem jeżeli ta osoba nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pelnomocnictwa przez złożenie oświadczenia w tut. urzędzie do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku II tury wyborów do dnia 02 lipca 2010 r. lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa również z mocy prawa w przypadku wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »