Statut Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwał Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca:

- Nr VI/45/03 z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 235, poz. 2748)

- Nr VII/49/03 z dnia 11 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 235, poz. 2749)

- Nr XL/227/06 z dnia 9 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 401, poz. 2531)

 
Statut
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
I. Postanowienia ogólne.
 
§ 1. Statut Gminy Kocmyrzów-Luborzyca określa:
1. Ustrój Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy.
5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
6. Zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kocmyrzów-Luborzyca,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 
§ 3. 1. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest wspólnotą samorządową obejmującą z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców.
2. Gmina położona jest w Powiecie Krakowskim w Województwie Małopolskim.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Luborzyca.
4. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 8250 ha. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej zał. Nr 1 do Statutu.
 
§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 
§ 5. 1. Herb Gminy - to tarcza typu hiszpańskiego. W czerwonym polu srebrny krzyż łaciński, na którego podstawie zostały skrzyżowane głownie kos o ostrzach i okuciach srebrnych oraz drzewcach złotych, między nimi maiuskuły "K" i "L" złote. Wzór stanowi załącznik Nr 2 do statutu.
2. Flaga - to prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w pasy w proporcjach 1:1:6:1:1 w barwach czerwony - żółty - czerwony - żółty - czerwony, w środkowym szerokim pasie ma godło herbu: krzyż łaciński biały, na którego podstawie skrzyżowane głownie kos o ostrzach i okuciach białych oraz drzewcach żółtych, między nimi takież maiuskuły "K" i "L". Wzór stanowi załącznik Nr 3 do statutu.
3. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z godłem państwa i napisem w otoku "Gmina Kocmyrzów-Luborzyca".
 
§ 6. 1. W skład Gminy wchodzą następujące jednostki pomocnicze - sołectwa:
Baranówka, Czulice, Dojazdów,Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Zastów.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub z inicjatywy mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które mają na celu jak najkorzystniejsze określenie przebiegu granic tworzonej jednostki.
3. Przy podziale, łączeniu oraz znoszeniu jednostek pomocniczych przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Przy tworzeniu, łączeniu i podziale jednostek pomocniczych uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowanie przestrzenne i istniejące między mieszkańcami więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.
5. Obszar, organizację i zakres działania sołectw określają odrębne statuty uchwalone przez Radę po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
6. Rada Gminy może w drodze uchwały przekazać sołectwom wyodrębnioną część mienia komunalnego, którym sołectwo gospodaruje na zasadach określonych w jego statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 7. 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym także z organizacjami pozarządowymi.
2. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych o ile przepisy nie stanowią inaczej.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.
 
II. Władze Gminy.
§ 8. Organami Gminy są:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.
 
§ 9. 1. Organem stanowiącym i kontrolującym jest Rada Gminy.
2. Rada Gminy składa się z 15 Radnych.
 
§ 10. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.
 
§ 11. 1. Działalność organów Gminy jest jawna.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na Sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
3. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady,
3) uchwały Rady,
4) zarządzenia Wójta,
5) rejestry uchwał i zarządzeń,
6) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
7) rejestr interpelacji i wniosków Radnych.
4. Dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z przepisami prawa i Statutem.
5. Ograniczenie dostępu do dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie w przypadkach ograniczenia jawności wynikającej z ustaw. Dotyczy to odpowiednio zapisów w protokołach Rady i Komisji, wówczas część protokołu zawierająca takie informacje nie jest udostępniana do wglądu. Nie udostępnia się również protokołu Sesji Rady, jeśli została ona zgodnie z prawem utajniona.
6. Dokumenty z zakresu działania Rady i jej Komisji udostępnia w Urzędzie Gminy pracownik ds. obsługi Rady Gminy w godzinach przyjmowania interesantów. Uchwały Rady oraz informacje o posiedzeniach Komisji Rady podawane są również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
7. Obywatele z wymienionych w ust. 3 dokumentów mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi lub kopiować je. Realizacja tych uprawnień może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy, w obecności pracownika.
8. Za udostępnianie dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy odpowiada Wójt. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do możliwości udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów, od osoby zainteresowanej ich udostępnieniem wymaga się złożenia pisemnego wniosku, w którym osoba winna określić szczegółowo rodzaj i zakres żądanych informacji. Decyzję o wyrażeniu zgody lub odmowie udostępnienia dokumentów podejmuje Wójt.
9. Wójt może w drodze zarządzenia ustalić dni i godziny, w których udostępnia się do wglądu dokumenty, o których mowa w ust. 3.
 
III. Rada Gminy.
A. Przepisy ogólne.
§ 12. 1. Rada Gminy działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta wykonującego jej uchwały.
2. Wójt i Komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 
§ 13. Rada wybiera ze swego grona:
1) Przewodniczącego Rady,
2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady,
3) Komisje stałe Rady, wymienione w Statucie,
4) Komisje doraźne Rady do określonych zadań.
 
§ 14. Stałymi Komisjami Rady są:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług,
3) Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych,
4) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
5) Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
6) Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 15. 1. Wyboru Przewodniczącego i Zastępców dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. W przypadku odwołania z funkcji, przyjęcia rezygnacji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Zastępców Przewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na zwolnione stanowisko.
 
§ 16. Do Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności do właściwego Zastępcy należy w szczególności:
1) zwoływanie Sesji Rady,
2) przewodniczenie obradom,
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem obrad,
4) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,
6) podpisywanie uchwał Rady.
 
§ 17. 1. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie radny.
 
B. Sesje Rady Gminy.
 
§ 18. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz wynikające z innych przepisów prawa.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) wnioski,
2) deklaracje- zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia- zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) opinie- zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny,
5) apele (rezolucje) zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
3. Do aktów wymienionych w ust. 2 stosuje się przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
 
§ 19. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady lub nie ujęte w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 
§ 20. 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady powiadamia Radnych, Wójta i zaproszonych gości, najpóźniej na trzy dni przed terminem sesji.
2. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie terminu sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 
§ 21. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach powinni uczestniczyć Sekretarz i Skarbnik Gminy; a ponadto pracownicy urzędu lub kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli poruszana jest tematyka z zakresu prowadzonych przez nich spraw.
 
§ 22. Na wniosek Przewodniczącego, Wójta lub co najmniej 1/4 obecnych na Sesji Radnych, Rada może postanowić, że ze względu na ważny interes publiczny Gminy lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej, cała Sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad będą się odbywać przy drzwiach zamkniętych.
 
§ 23. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź co najmniej 1/4 obecnych na Sesji Radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebą uzyskania dodatkowych materiałów lub z uwagi na inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. Uchwały podjęte do przerwania obrad są prawomocne.
4. Przewodniczący Rady może postanowić o przerwaniu posiedzenia w przypadku braku quorum lub o kontynuowaniu obrad nadal, wówczas Rada nie może jednak podejmować uchwał, ust. 3 § niniejszego stosuje się odpowiednio.
5. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia nie stawili się lub opuścili obrady przed zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
6. Z wymienionymi w ust.5 radnymi Przewodniczący przeprowadza rozmowy wyjaśniające i informuje Radę o ich wynikach.
 
§ 24. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram (numer) zwyczajną sesję (ewentualnie nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
3. W przypadku braku quorum Przewodniczący ustala nowy termin sesji.
 
§ 25. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 
§ 26. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym,
3) informacje Przewodniczących Komisji o ich pracy w okresie między sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania Radnych,
6) sprawy bieżące i wolne wnioski.
 
§ 27. 1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze, a zapytania dotyczą aktualnych problemów Gminy, konkretnego stanu faktycznego.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikającego z niego pytania.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Wójt lub upoważniona przez niego osoba.
5. W przypadku nie udzielenia ustnej odpowiedzi na sesji, odpowiedź udziela się na piśmie Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację lub zapytanie.
6. Przewodniczący Rady informuje radnych o otrzymanych odpowiedziach na najbliższej sesji Rady.
7. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.
 
§ 28. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. Osoba ta zabierając głos podaje swoje nazwisko albo pełnioną funkcję.
 
§ 29. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a szczególnie w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
§ 30. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 
§ 31. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpień,
- przystąpienia do głosowania,
- zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji,
- przeprowadzenia głosowania,
- głosowania bez dyskusji,
- przeliczenia głosów,
- zarządzenia przerwy,
- przestrzegania regulaminu obrad,
- kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu.
2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wniosku dotyczącego zmiany porządku obrad, który może być wprowadzony wyłącznie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 
§ 32. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 33. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam zwyczajną (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 34. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 
§ 35. 1. Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośnikach elekromagnetycznych, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji, której rejestracja dotyczy.
 
§ 36. 1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie przemówień i dyskusji, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",
8) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numeracji sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 
§ 37. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta (i ewentualnym zapoznaniu się z zapisem nośnika elektromagnetycznego z przebiegu sesji).
 
§ 38. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu (wysyłanie zawiadomień, uchwał, wyciągów itp).
 
C. Uchwały Rady Gminy
 
§ 39. 1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele, opinie i wnioski są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wniosków formalnych.
 
§ 40. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Komisje Rady, Wójt, kluby radnych oraz co najmniej 1/4 radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów określonych w ust. 1 organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy oraz jej mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych radnym lub podczas zebrań wiejskich.
3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) termin wejścia w życie oraz ewentualnie czas jej obowiązywania.
4. Projekt powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz w miarę potrzeb informację o skutkach finansowych jej realizacji.
Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
5. Przewodniczący Rady przedstawia Radzie wnioski i propozycje dotyczące przedmiotowej sprawy, a także projekt uchwały w tym zakresie wraz z uzasadnieniem i opiniami właściwych Komisji.
6. Jeżeli inicjatywa podjęcia uchwały z konkretnym jej projektem zostanie zgłoszona w trakcie obrad sesji, Rada może skierować ten projekt do zaopiniowania merytorycznie właściwej Komisji lub Wójtowi albo przystąpić do jego uchwalenia.
 
§ 41. 1. W przypadku zgłoszenia w czasie sesji poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia treści lub porządku jej postanowień - jej treść musi być dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie.
2. Zgłoszone poprawki poddawane są kolejno pod głosowanie z tym, że w pierwszej kolejności głosowane są te, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach i w zależności od jego wyników wprowadzane do projektu uchwały.
3. Projekt uchwały wraz z naniesionymi poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.
 
§ 42. 1. Wójt zapewnia ewidencjonowanie oryginałów uchwał w rejestrze i przechowywanie wraz z protokołami sesji Rady.
2. Kopie uchwał przekazuje się właściwym organom lub jednostkom do realizacji lub do wiadomości zależnie od ich treści.
D. Procedura głosowania.
§ 43. Formami głosowanie są:
1) głosowanie jawne,
2) głosowanie tajne.
§ 44. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad.
3. W głosowaniu jawnym radni oddają głosy podnosząc rękę do góry po zadaniu przez przewodniczącego obrad kolejno pytania "kto jest za", "kto jest przeciw", "kto się wstrzymał".
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący sumuje je i porównuje z listą obecności radnych na sesji. W razie rozbieżności zarządza się przeliczenie radnych obecnych w miejscu obrad i wyjaśnia przyczyny powstania rozbieżności oraz nakazuje odnotowanie w protokole wyników głosowania.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
§ 45. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Radni wrzucają karty do głosowania do urny umieszczonej w wyznaczonym miejscu.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 46. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego treść była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 47. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
E. Komisja Rewizyjna.
§ 48. Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
§ 49. 1. (1) W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych i po jednym przedstawicielu z każdego zgłoszonego Przewodniczącemu Rady Klubu Radnych.
2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje członek Komisji upoważniony przez Przewodniczącego Komisji.
§ 50. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, jeżeli dotyczy ona jego intersu prawnego i może powstać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność.
2. O wyłączeniu członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rada.
3. Wyłączony członek Komisji może się odwołać na piśmie do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o decyzji przewodniczącego.
§ 51. 1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym określając zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
3. Komisja może w razie potrzeby korzystać z pomocy biegłych, celem wykonania ekspertyzy niezbędnej w konkretnym przypadku, po zapewnieniu przez Radę środków finansowych na wynagrodzenie biegłego.
§ 52. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Przedmiotem kontroli jest:
1) gospodarka finansowo-ekonomiczna,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym,
3) przestrzeganie i realizacja uchwał Rady,
4) realizacja bieżących zadań Gminy.
3. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonywanie budżetu Gminy.
§ 53. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu oraz ocenę kontrolowanej działalności wg kryteriów ustalonych w § 53 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, którymi mogą być w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§ 54. 1. Kontrole przeprowadzane są w zespołach co najmniej dwuosobowych, w godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
2. Kontrola doraźna przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego w imieniu Rady przez jej Przewodniczącego, określającego przedmiot, zakres i termin kontroli.
3. Komisja uprawniona jest do:
1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej,
3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
4) żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
§ 55. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
§ 56. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki kontrolowanej i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
§ 57. 1. Z przebiegu kontroli sporządzany jest protokół w 3 egz. w terminie 7 dni, który przekazywany jest Przewodniczącemu Rady i Kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Protokół powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej,
2) imiona i nazwiska kontrolujących,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik kontroli,
7) wnioski wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
8) podpisy osób kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki (ewentualnie przyczyny odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego).
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia do podpisania protokołu zgłosić Przewodniczącemu Rady wyjaśnienia i uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
§ 58. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na początku każdego roku kalendarzowego.
§ 59. Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności nie rzadziej jak jeden raz na rok.
§ 60. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta.
3. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
F. Komisje Rady.
§ 61. 1. Do zadań Komisji stałych Rady Gminy należy:
1) uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z planów pracy, ustaw i uchwał Rady,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub należących do jej kompetencji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4) kontrola realizacji uchwał Rady i zadań Gminy w zakresie spraw, do których Komisja została powołana.
§ 62. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie zmian w planie pracy.
§ 63. Zakres działania Komisji stałych obejmuje między innymi:
1. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:
- rozwój obszarów wiejskich,
- rozwój handlu i usług,
- ochrona gruntów rolnych i leśnych,
- zadrzewianie i zalesianie,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji.
2. Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych:
- budżet i gospodarkę finansową Gminy,
- gospodarkę mieniem gminnym,
- inicjatywy społeczne,
- lokalny transport zbiorowy,
- rozwój gospodarczy Gminy,
- rozwój infrastruktury technicznej,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji.
3. Komisja Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu:
- edukację publiczną w tym przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
- ochronę zdrowia,
- opiekę społeczną,
- kulturę w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury,
- kulturę fizyczną w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji.
4. Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:
- utrzymanie porządku i czystości w Gminie,
- porządek publiczny,
- bezpieczeństwo obywateli,
- ochronę przeciwpożarową,
- ochronę środowiska i gospodarki wodnej,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji.
5. Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
- inwestycje i remonty,
- drogi gminne, rowy i przepusty,
- zagospodarowanie przestrzenne Gminy,
- inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego,
- współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji.
§ 64. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych organów samorządu terytorialnego, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
§ 65. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków.
2. Komisje, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku Komisji, powinny podejmować współpracę, odbywając wspólne posiedzenia.
3. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, itp.
4. Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb. Komisje zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy oraz na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia członkom Komisji otrzymanie w odpowiednim czasie materiałów,
3) reprezentuje Komisję w zakresie przedmiotu jej działalności wobec Rady, Wójta i na zewnątrz.
6. Pracami Komisji w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji kieruje członek Komisji - Zastępca wybrany z jej składu.
7. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego lub zastępcę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 66. 1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komisji.
2. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego Komisji.
§ 67. 1. Przebieg posiedzeń Komisji jest protokołowany.
2. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia,
3) stwierdzenie obecności członków Komisji oraz osób spoza Komisji,
4) krótkie streszczenie przebiegu rozpatrywanych spraw,
5) przyjęte przez Komisję wnioski oraz wyrażone przez nią opinie.
3. Protokoły z posiedzenia oraz wnioski i opinie Komisji podpisuje przewodniczący lub zastępca.
G. Radni.
§ 68. 1. Radni stwierdzają podpisem swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, do których zostali powołani.
2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu Komisji, radny powinien przed ich terminem usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. Każde wyjście i powrót na posiedzenie radny powinien zgłosić Przewodniczącemu obrad i protokolantowi, który odnotowuje ten fakt w protokole.
4. Radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji.
§ 69. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
1) informowanie wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
2) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg wyborców,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.
§ 70. 1. (2) Radni mogą tworzyć kluby radnych skupiające co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu lub rozwiązanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Wcześniej mogą być rozwiązane na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu, a także gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4.
5. Na czele klubu stoi przewodniczący, który organizuje pracę klubu i reprezentuje go przed Radą.
6. Radny może należeć do jednego klubu.
7. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
8. Działalność klubów nie może być finansowana z budżetu Gminy.
§ 71. Radny składa oświadczenia i informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
H. Wspólne sesje z Radami innych jednostek Samorządu Terytorialnego
§ 72. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą (Radami), w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują Przewodniczący zainteresowanych jednostek.
§ 73. 1. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
2. Koszty wspólnej sesji ponoszą zainteresowane jednostki.
IV. Wójt Gminy.
§ 74. Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa, a w szczególności:
1) przygotowuje projekty uchwał Rady,
2) realizuje zadania wynikające z uchwał Rady,
3) wykonuje zadania i wydaje zarządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) składa Radzie sprawozdania ze swej działalności,
5) kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
6) gospodaruje mieniem komunalnym,
7) wykonuje budżet,
8) powołuje i odwołuje Zastępcę Wójta,
9) zatrudnia i zwalnia kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 75. 1. Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 76. 1. Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
3. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Uprawnienia Wójta jako zwierzchnika służbowego pracowników samorządowych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 77. 1. Wójt pełni funkcję za wynagrodzeniem otrzymywanym z budżetu Gminy.
2. Czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta Gminy za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia, dokonuje Przewodniczący Rady (w zakresie i na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale).
§ 78. (3) (skreślony).
V. Gospodarka finansowa Gminy.
§ 79. 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy na rok kalendarzowy.
2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i w tym zakresie przedstawiają w formie uchwał rady sołeckiej propozycje do projektu budżetu Gminy.
§ 80. 1. Za prawidłową gospodarkę Gminy odpowiada Wójt, który przygotowuje projekt budżetu.
2. Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu określa Rada Gminy.
3. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.
VI. Mienie komunalne.
§ 81. 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy, związków, do których należy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.
§ 82. Sołectwo i inna jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego jej przez Radę Gminy mienia komunalnego Gminy, sprawując zwykły Zarząd nad tym mieniem.
Do zwykłego Zarządu należy załatwienie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym.
VII. Przepisy końcowe.
§ 83. Akty prawa miejscowego ogłaszane są na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz publikowane są w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego.
§ 84. Zmiany Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały.
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAŁĄCZNIK Nr 3
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Gminny Ośrodek Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie,
4. Gminny Zespół Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy,
5. Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie,
6. Szkoła Podstawowa w Goszczy,
7. Szkoła Podstawowa w Goszycach
8. Szkoła Podstawowa w Karniowie z filią w Czulicach,
9. Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I,
10. Szkoła Podstawowa w Luborzycy z filiami w Dojazdowie i Kocmyrzowie II,
11. Szkoła Podstawowa w Łuczycach,
12. Szkoła Podstawowa w Łososkowicach,
13. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach,
14. Szkoła podstawowa w Pietrzejowicach,
15. Szkoła Podstawowa w Prusach,
16. Gimnazjum w Luborzycy.
ZAŁĄCZNIK Nr 5(4)(uchylony).