To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych w jednostce realizującej projekt
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.12.2009.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów

Inspektora ds. technicznych w jednostce realizującej projekt

(DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – ETAP I")

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w zakresie inżynierii sanitarnej lub budownictwa,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. co najmniej trzyletni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu, który może być wykorzystany do celów służbowych,
 2. znajomość przepisów ustaw: prawo zamówień publicznych oraz prawo budowlane i przepisów wykonawczych do niego,
 3. doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z realizacją lub nadzorem nad inwestycjami wodociągowo - kanalizacyjnymi lub budownictwa ogólnego,
 4. mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru budowy lub projektowania sieci wod. -kan.,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. dyspozycyjność, odpowiedzialność,
 7. odporność na stres, dobra organizacja pracy,
 8. obowiązkowość, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wdrażanie i zarządzanie techniczne projektem w zakresie rzeczowym zgodnie z procedurami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków Funduszu Spójności, z Harmonogramem realizacji Projektu, Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z kierownikiem JRP i pozostałymi osobami zatrudnionymi w JRP i Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO.
 2. Współpraca z komisją przetargową w zakresie oceny technicznej strony ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla realizowanego Projektu.
 3. Weryfikacja konieczności wprowadzania wszelkich zmian do projektu oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z wprowadzeniem ewentualnych zmian w trakcie realizacji projektu pod kątem zgodności z ustawami: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane, z uwzględnieniem zasad realizacji Projektu zawartych w § 4 Umowy o dofinansowanie.
 4. Informowanie MAO o przebiegu czasowej realizacji projektu i występujących z tego tytułu ewentualnych zagrożeniach oraz sporządzanie i aktualizacja harmonogramów realizacji.
 5. Opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Inspektora Nadzoru oraz zapewnienie w razie potrzeby nadzoru autorskiego.
 6. Zapewnienie wglądu w realizację projektu na każdym etapie instytucjom do tego upoważnionym.
 7. Gromadzenie wszelkich danych umożliwiających terminowe przygotowanie wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji projektu do Instytucji Wdrażającej oraz wniosków o płatność.
 8. Zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym.
 9. Udział w naradach koordynacyjnych w terenie i monitorowanie usuwania wad i niedoróbek.
 10. Udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych i odbiorze końcowym realizacji projektu.
 11. Sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z umową o dofinansowanie dokumentów wystawionych przez Wykonawców (w tym faktur) i Inspektora Nadzoru.
 12. Udzielanie ewentualnych wyjaśnień instytucjom kontrolnym w sprawach dot. technicznej strony projektu.
 13. Współpraca w trakcie realizacji Projektu z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia),
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt" na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Luborzyca 97,
32-010 Kocmyrzów
(z dopiskiem: Nabór na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt) w terminie do dnia 13 stycznia 2010 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 30 grudnia 2009 r.
Wójt Gminy mgr inż. Marek Jamborski

Dokumenty do pobrania:

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »