To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczości
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.12.2009.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów

Specjalisty ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczości
W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

(DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA – ETAP I")

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. co najmniej trzyletni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: prawo zamówień publicznych oraz o finansach publicznych,
 2. nastawienie na własny rozwój (mile widziane będą osoby podnoszące poziom wykształcenia),
 3. dobra znajomość języka angielskiego,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,
 5. kreatywność, komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. obowiązkowość, sumienność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełna obsługa administracyjna (prowadzenie dokumentacji, organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe oraz wyposażenie) Jednostki Realizującej Projekt.
 2. Rejestracja pism i dokumentów finansowych wpływających do JRP oraz wychodzących.
 3. Współpraca przy weryfikacji faktur oraz dokumentów kontraktowych pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umową z Wykonawcami i wytycznymi POIiŚ.
 4. Prowadzenie rzeczowej i finansowej sprawozdawczości oraz monitoringu dla Projektu pod względem uzyskania zakładanych rezultatów i założonego efektu ekologicznego i terminowe przekazywanie sprawozdań i raportów do właściwej Instytucji Wdrażającej.
 5. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo - finansowego w koordynacji rozliczenia projektu i uzgadnianie tego dokumentu z Instytucją Wdrażającą.
 6. Sporządzanie wniosków o płatność z Funduszu Spójności wraz z kompletem wymaganych załączników, zgodnie ze sporządzonym planem płatności.
 7. Dokonywanie weryfikacji faktur i dokumentów kontraktowych pod kątem zgodności z Prawem zamówień publicznych.
 8. Archiwizacja dokumentacji z realizacji projektu.
 9. Współpraca w prowadzeniu działań promocyjno - informacyjnych podczas realizacji Projektu, zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie.
 10. Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb audytów i kontroli oraz udzielanie ewentualnych wyjaśnień instytucjom kontrolnym z zakresu powierzonych zadań związanych z realizowanym projektem

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia),
 5. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczości w Jednostce Realizującej Projekt" na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Luborzyca 97,
32-010 Kocmyrzów

(z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracji, monitoringu i sprawozdawczości w Jednostce Realizującej Projekt) w terminie do dnia 13 stycznia 2010 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 30 grudnia 2009 r.

Wójt Gminy mgr inż. Marek Jamborski

Dokumenty do pobrania:

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »