Stowarzyszenia

Dziaalno organizacji spoecznych funkcjonujcych na terenie Gminie Kocmyrzw-Luborzyca obejmuje swoim zasigiem bardzo szeroki i rnorodny zakres dziaalnoci. Wrd nich jednymi z najistotniejszych s dziaania na rzecz zachowania lokalnej tosamoci i tradycji, integracji rnych grup rodowiskowych pord mieszkacw naszej Gminy (np. emeryci i rencici, kombatanci wojenni, modzie), dziaania na rzecz wsparcia i pozyskania pomocy dla osb znajdujcych si w trudnej sytuacji sytuacji yciowej.

Dziaajce w naszej Gminie organizacje spoeczne najczciej maj charakter stowarzysze wieckich bd religijnych.

Szczeglnie znaczc rol w yciu naszej Gminy odgrywaj takie stowarzyszenia i organizacje jak :