To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Sektorowy program Operacyjny - Leader
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2004.

Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006"; Dziaanie 2.7; Pilotaowy program LEADER + - Schemat I

W ramach porozumienia 7 gmin: Igoomia- Wawrzeczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michaowice, Wielka Wie, Zabierzów, Zielonki; realizujemy Projekt "Korona Pónocnego Krakowa" - Nowe wyzwanie rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym.

W dniu 20 grudnia 2004 roku zostao zawarte porozumienie siedmiu gmin, na mocy którego Gmina Zielonki, wskazana przez uczestników jako Beneficjent Programu, zoya wniosek w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa o sfinansowanie Projektu.
Umowa z FAPA zostaa zawarta 16 wrzenia 2005 r.
Projekt dotyczy przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 gmin graniczcych z pónocnym Krakowem, z udziaem i zgodnie z oczekiwaniami mieszkaców. Zachowanie wasnej tosamoci, ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przy nieuchronnych zmianach zwizanych z napywem nowych mieszkaców i "wielkomiejsk" ekspansja, to zidentyfikowane problemy gmin podkrakowskich. Projekt zakada zbadanie oczekiwa mieszkaców co do kierunków rozwoju tego obszaru oraz eksperck analiz moliwoci realizacji wykreowanych projektów. W trakcie realizacji projektu na zintegrowanym obszarze gmin realizujcych projekt bdzie budowana Lokalna Grupa Dziaania. Dodatkowo, rozpocznie si budowanie innowacyjnego, modelowego systemu komunikacji z mieszkacami.

Cakowity koszt Projektu : 150 tys. PLN
Projekt finansowany z nastpujcych róde:
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - 80 %
- Budet pastwa - 20 %

Czas realizacji: listopad 2005 roku - kwiecie 2006 roku.

Cele Projektu:
- wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)
- wsparcie procesu tworzenia i dziaalnoci LGD
- promocja obszarów wiejskich
- mobilizacja ludnoci do wzicia aktywnego udziau w procesie rozwoju obszarów wiejskich
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach aktywizujcych mieszkaców.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »