Symbole Gminy
HERB, FLAGA I PIECZ GMINY KOCMYRZW LUBORZYCA
 
Rada Gminy Kocmyrzw - Luborzyca uchwalia herb, flag i piecz Gminy
Uchwa Nr XLII/268/02 z dnia 29 maja 2002 roku
 

 
UZASADNIENIE
Ustawa o samorzdzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku zezwala radom gmin i miast podejmowa uchway dotyczce ich symboliki (herbu, chorgwi i pieczci). Ustawa o samorzdzie powiatowym: artyku 12 ustp 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pn. zm.) i artyku 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z pn. zm.) zezwala powiatom na posiadanie symboliki powiatowej, w tym: herbu, flagi i pieczci powiatowej.
W przeszoci gmina Kocmyrzw-Luborzyca nie posiadaa swoich odrbnych symboli samorzdowych. Nie liczc midzywojennej pieczci z napisem na otoku: "GMINA LUBORZYCA * POWIAT MIECHOWSKI" z gryfem trzymajcym krzy miechowitw. Identyczne pieczcie uyway pozostae gminy wchodzace w skad dawnego powiatu miechowskiego. Zmienia si tylko napis na otoku, np. "POWIAT MIECHOWSKI * GMINA KONIUSZA". Na przeomie XIX i XX wieku kilka soectw bdcych w zaborze austriackim uywao tzw. znakw napiecztnych. Do dnia dzisiejszego nie zachowa si jednak aden tok piecztny ani aden odcisk tyche pieczci. Wczeniej, po przejciu przez rzd austriacki na pocztku XIX wieku (1803-1807) niektrych majtkw kocielnych, nastpnie przejcie przez Skarb Narodowy Krlestwa Polskiego majtkw klasztornych w I wierci XIX wieku, oraz po konfiskatach majtkw kocielnych i szlacheckich przez wadze carskie (w latach 1831-33, 1863-1865 i 1874 roku), struktura wasnociowa na ziemi luborzyckiej ulega diametralnej zmianie. Wikszo zostaa odsprzedana w prywatne rce lub przekazana jako "majoraty" lojalnym poddanych cara. Jeszcze inne, bezporednio przeja administracja i armia rosyjska. Cz dbr kocielnych i szlacheckich rozparcelowano wrd miejscowych chopw lub miejscowych Polakw - byych onierzy armii rosyjskiej. Zdecydowana wikszo nowych ziemian byo szlachcicami, i jako tacy uywali herbw. Z oczywistych wzgldw, herby te nie mogy stanowi podstawy do opracowania symboliki gminnej.
W zachowanym osiemnastowiecznym herbie parafii luborzyckiej (nieformalnie uywanym przez gmin) by synny srebrny Krzy Luborzycki ze zotymi maiuskuami "L" i "M" w czerwonym polu tarczy oraz skrzyowane bera krlewskie i korona pod tarcz wstga z dewiz: AVE CRUX. Przy projektowaniu herbu i pozostaych symboli gminy pierwszorzedne znaczenie miaa te symbolika kapituy krakowskiej (obecna tu ponad 500 lat), zabytki materialne znajdujce si w kociele luborzyckim (obecne tu ponad 700 lat) oraz wspomniana symbolika Uniwersytetu Jagielloskiego (1401 - 1815). W dalszej kolejnoci brane byy pod uwag znaki heraldyczne znaczcych rodw rycerskich (szlacheckich), a szczeglnie zasuonych dla ziemi luborzyckiej (zwaszcza kocmyrzowskiej): Kosmyrzowskich (h. Gryf), Czulickich (h. Czewuja) i Kleszczyskich (h. Gryf odm. Kleszczyski). Rody te byy tu obecne przez 200-300 lat. W projekcie herbu rozwaano moliwo wykorzystania miejscowych - charakterystycznych dla podkrakowskich wsi - symboli folklorystycznych (rogatywka krakowska z pawimi pirami, same pawie pira), a take symboli walki miejscowego ludu - kos racawickich. Wszystkie powysze symbole znalazy si w projektach herbu. Z alem musielismy zrezygnowa z piknych herbw rodowych, gdy nie chcielimy ktrego szczeglnie wyrnia kosztem pozostaych.

Ekspertyza heraldyczno-historyczna, wstpne szkice symboli gminy:
Wodzimierz Chorzki (Uniwersytet Jagielloski - Krakw)
Grafika:
Alfred Znamierowski (Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny - Warszawa)

Krakw, 21 maja 2002 r.