To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ochrona środowiska

,,Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”

(Florian Plit)

Zasady ochrony środowiska reguluje szereg aktów prawnych, wśród których bardzo ważnymi są:

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  • ustawa z dni 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizując ich zapisy publikujemy:

  1. wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - www.ekoportal.pl

  1. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

  2. Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/177/05 z dnia 31 maja 2005 r. (plik pdf). Jest on podstawowym dokumentem polityki gminy w zakresie ochrony środowiska.

  3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęty Uchwałą Nr XX/146/2016 z dnia 27.07.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca