To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na wolne stanowiska pracy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.06.2009.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:
- Kierownik Biura LGD
- Pracownik ds. koordynowania Projektów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Korona Północnego Krakowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Biura LGD
wymiar etatu: pełny etat
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe (pożądane kierunki; ekonomia, zarządzanie i marketing, administracja)
- doświadczenie zawodowe minimum 2 lata 
- znajomość PROW na lata 2007 – 2013, 
- umiejętność planowania i organizacji pracy, 
- znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
2. Wymagania pożądane:
- ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem,
- umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy, 
- zdolności organizacyjne, 
- znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów ze środków UE, 
- prawo jazdy kategorii B,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, współpraca z władzami LGD, 
- organizacja pracy Biura, koordynacja prac podległych pracowników, 
- organizacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Pracownik ds. koordynowania Projektów
wymiar etatu: pełny etat
na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe 
- staż pracy: minimum półroczny staż na stanowisku związanym z wdrażaniem/ zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych
- umiejętność planowania i organizacji pracy, 
- znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
2. Wymagania pożądane:
- ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wnioskowo dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej,
- dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej,
- umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy, 
- zdolności organizacyjne,
- dotychczasowe uczestnictwo w przygotowywaniu i realizowaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD,
- organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty,
- przygotowywanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną,
- monitorowanie umów,
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, 
- życiorys - curriculum vitae, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
- podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Korona Północnego Krakowa lub pocztą na adres – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Korona Północnego Krakowa, Raciborowice 126, 32-091 Michałowice z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy”, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Dodatkowe informacje: tel. 664 067 821

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz tablicy ogłoszeń LGD, Raciborowice 126, 32-091 Michałowice.
Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru (w całości lub części) w przypadku nie otrzymania pomocy finansowej na funkcjonowanie LGD,
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Poniżej dostępny jest również Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Korona Północnego Krakowa (PDF - 86 KB)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »