To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.03.2009.
Zawiadamiam, e w dniu 26 marca 2009 r. o godzinie 9:00 na sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II pitro) odbdzie si XXVII Sesja Rady Gminy. Porzdek obrad:
 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Radnych Powiatowych na temat planowanych przez Powiat inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 3. Dyskusja na temat potrzeby budowy Szkoy Podstawowej w Karniowie.
 4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 5. Zatwierdzenie „Planu Odnowy Miejscowoci Baranówka na lata 2009-2015”.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
 7. Wyraenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierawy na grunty rolne pooone w miejscowoci Dojazdów.
 8. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania okrelajcego wysoko oraz szczegóowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegóowych warunków obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw oraz wysoko i warunki wypacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkoach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmin Kocmyrzów-Luborzyca.
 9. Podjcie uchway w sprawie upowanienia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do zawarcia porozumienia pomidzy Gmin Kocmyrzów-Luborzyca a Wojewod Maopolskim w sprawie powierzenia zada nalecych do zakresu administracji rzdowej dotyczcych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujcych si na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 10. Zmiany uchway budetowej na rok 2009.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy biece i wolne wnioski.
Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »