To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Rozwój i Gospodarka

Podstawą zrównoważonego rozwoju jest planowanie strategiczne. Zarządzanie Gminą jako jednostką samorządu terytorialnego to proces związany z kompleksowym działaniem w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i społecznej, edukacji oświatowej i kulturalnej oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców. Podstawą wszelkich działań są dokumenty strategiczne.

Od wielu lat systematycznie poprawiamy stan infrastruktury w naszej Gminie, inwestujemy w ochronę środowiska, rozwój sieci drogowej, doskonalenie bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Wszystkie te działania mają na celu poprawę standardu życia obecnych mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności dla osób, które w bliższej lub dalszej przyszłości chciałyby tutaj zamieszkać lub zainwestować. Realizacja inwestycji w tak szerokim zakresie staje się możliwa dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi budżetu gminy i skutecznemu pozyskiwaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych, unijnych i krajowych.

Nowe wytyczne programowe na lata 2014-2020 stworzyły nam szansę dalszego rozwoju poprzez realizację projektów unijnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w partnerstwie z Gminą Kraków i 14 gminami tworzącymi pierścień wokół aglomeracji krakowskiej. To dla naszego Samorządu kolejne wyzwanie.
Aby wszelkie podejmowane inicjatywy i plany stawały się faktem niezbędna jest integracja wokół wspólnych dążeń, chęć działania oraz pełna akceptacja społeczna.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski