Charakterystyka

Gmina Kocmyrzw - Luborzyca pooona jest na pnocny wschd od Krakowa, na terenie Wyyny Maopolskiej na pograniczu dwch subregionw: Wyyny Miechowskiej (pnocna cz gminy) i Paskowyu Proszowickiego (poudniowa cz gminy).

Uksztatowanie terenu cechuje ukad agodnie pofadowanych garbw. Najwysze wzniesienie znajduje si w Goszczy i przekracza 345 m n.p.m. a najniej pooone tereny znajduj si w Krzysztoforzycach (na pograniczu z Krakowem) - 213 m n.p.m.

Najwikszym ciekiem wodnym jest potok Baranwka, ktry uchodzi do rzeki Dubni, w ktrej zlewni znajduje si wikszo terytorium gminy. Obszar poudniowo - wschodni znajduje si w zlewni potoku Kocielnickiego, natomiast pnocna cz gminy znajduje si w zlewni Szreniawy.

Profil gospodarczy gminy nominuje j do grupy gmin o typie rolniczym. Wikszo gruntw gminy, bo okoo 75% zajmuj gleby od I do III klasy bonitacyjnej, std te uytki rolne stanowi dominujcy rodzaj uytkowania gruntw. W zakresie upraw przewaaj uprawy zb oraz rolin okopowych, przede wszystkim ziemniakw. W zakresie hodowli zwierzt przewaa trzoda chlewna.

Jej gwne funkcje gospodarcze to rolnictwo i jego obsuga, drobna wytwrczo, rozwj usug zwizanych z rolnictwem i przetwrstwem rolno - spoywczym oraz obsuga administracyjna mieszkacw.

Gmina Kocmyrzw - Luborzyca jest jedn z 17 gmin wchodzcych w skad Powiatu Krakowskiego. Ssiaduje z gminami: Krakw, Koniusza, Michaowice i Somniki.

Mapa Powiatu Krakowskiego
Lokalizacja Gminy Kocmyrzw - Luborzyca

Obszar Gminy obejmuje 82,5 km², zamieszkuje na jej terenie 14655 osb (dane z dnia 09.10.2017 r.) w 25 soectwach:

Najwikszymi miejscowociami pod wzgldem liczby mieszkacw s: uczyce, Kocmyrzw, Dojazdw i Baranwka.
Natomiast pod wzgldem zajmowanej powierzchni do najwikszych miejscowoci zaliczamy: uczyce, Goszcz, Skrzeszowice, Karniw i Czulice.

Podstawowy ukad komunikacyjny Gminy tworz nastpujce drogi :

  • droga wojewdzka nr 776 Krakw - Proszowice - Kazimierza Wielka - Busko Zdrj (8,3 km - dugo odcinka na terenie naszej gminy)
  • drogi powiatowe:

Nr drogi
stary nr

Nazwa drogi
(kierunkowy przebieg)

Kategoria drogi
(km w gminie)

K2154
18-149

Zagrzyce Stare - Sadowie

Lokalna
3,8

K2157
18-152

Wicawice Stare - Zastw

Lokalna
2,1

K2159
18-155

Zastw - Luborzyca

Lokalna
4,2

K2160
18-156

Wysioek Luborzycki – Szczepanowice - Czechy

Lokalna
6,0

K1268
18-184

Biurkw - Czulice

Lokalna
1,0

K2168
18-185

Sulechw – Nowa Huta

Lokalna
1,7

K2152
18-148

Michaowice – Masomica – Wicawice - Luborzyca

Zbiorcza
4,2

K2156
18-154

Wgrzce – Raciborowice - Prusy

Zbiorcza
2,8

K2161
18-157

Kocmyrzw – Somniki - Marszowice

Zbiorcza
5,9

K2159
18-158

Luborzyca - Wrocimowice

Zbiorcza
8,0

K1267
18-183

Kocmyrzw – Karniw - Czernichw

Zbiorcza
9,4

Schemat sieci drg Powiatu Krakowskiego z moliwoci wyszukiwania ich numerw i nazw miejscowoci przedstawiony zosta na mapie opracowanej przez Zarzd Drg Powiatu Krakowskiego.

W zakresie transportu zbiorowego mieszkacw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca obsuguj:

  1. autobusy MPK w Krakowie linii:
  2. prywatne busy i autobusy PKS.

Wszystkie soectwa w Gminie s zgazyfikowane i zaopatrywane w wod z lokalnych wodocigw. W 2008 roku rozpoczta zostaa budowa sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca funkcjonuje obecnie 10 szk podstawowych w: Goszczy, Goszycach, Karniowie, Kocmyrzowie, Luborzycy, ososkowicach, uczycach, Maciejowicach, Pietrzejowicach i Prusach, Gimnazjum w Luborzycy i Przedszkole Samorzdowe w Dojazdowie. linki do szk i przedszkola na naszej stronie

Usugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktw z NFZ wiadczone s w placwkach w Kocmyrzowie, Skrzeszowicach i uczycach. Lokalizacja gminy w bliskim ssiedztwie Krakowa powoduje, e podejmowane s dziaania majce na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie usug i produkcji dla ludnoci z aglomeracji krakowskiej. Coraz istotniejsz rol zaczynaj odgrywa take walory turystyczno - wypoczynkowe. Gmina Kocmyrzw - Luborzyca to: dobry ukad komunikacyjny, urozmaicone uksztatowanie terenu zapewniajce niezwyke doznania widokowe, walory rodowiska naturalnego oraz zachowane obiekty zabytkowe. Link do zabytkw

Przez gmin prowadz trasy turystyczne Szlaku „Kociuszkowskiego” oraz Maopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej (na ktrym znajduj si pochodzcy z XVI wieku koci parafialny p. w. w. Mikoaja w Czulicach oraz siedemnastowieczna drewniana kapliczka p. w. w. Otylii i ucji w Wilkowie).

Gmina Kocmyrzw - Luborzyca jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla swoich mieszkacw i odwiedzajcych j goci. Jej priorytetami s dziaania na rzecz zrwnowaonego rozwoju spoeczno - gospodarczego, dbao o tradycj i walory przyrodniczo - krajobrazowe , uczynienie z gminy miejsca atrakcyjnego dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji oraz co szczeglnie istotne, przyjaznego dla inwestorw.