To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja dla wyborców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2018.

Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2018 poz. 1561) Prezes Rady Ministrów zarządził wybory samorządowe, wyznaczając ich datę na niedzielę 21 października 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7:00—21:00.
W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Rady Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, mogą głosować osoby wpisane do stałego rejestru wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
  Wyborca zameldowany na pobyt stały w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Kocmyrzów-Luborzyca na swój wniosek, zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.
  Wyborcy głosują w siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca ich stałego zamieszkania. W wyborach samorządowych zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.
 2. Wpis do rejestru wyborców
  Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
  1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca na pobyt stały (jeżeli osoba posiada czynne prawo wyborcze);
  2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze tut. gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących, a przebywających stale na obszarze tut. gminy.
   We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się: ( załącznik nr 1)
   • nazwisko i imiona,
   • imię ojca,
   • datę urodzenia,
   • numer PESEL,
   • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
   Do wniosku dołącza się:
   • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
   • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na obszarze gminy ( załącznik nr 2),
   • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. ( załącznik nr 3).
   Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego, przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest obowiązany sprawdzić, czy osoba, która chce się wpisać do rejestru wyborców, stale zamieszkuje na terenie tut. gminy. Wobec tego decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można uzyskać wtedy, kiedy wykaże się stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W tym celu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, które to potwierdzą – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania - oryginał), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje osoba chcąca się wpisać do rejestru wyborców oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma zostać dokonany wpis do rejestru, np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W przypadku, gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca celem przesłuchania ich do protokołu.
  Przypominamy, że dopisanie do rejestru pod wskazanym adresem skutkuje trwałym wykreśleniem z rejestru pod adresem dotychczasowym. Przepisy mówią, że wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.
  Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
  Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców można złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w następująchc godzinach:
  Poniedziałek: 9.00-18.00
  Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00
  Piątek:7.00-14.00.
 3. Udostępnienie spisu wyborców
  W okresie między 01 października 2018 roku a 15 października 2018 roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach samorządowych.
  Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.
  Wnioski można złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w następujących godzinach:
  Poniedziałek: 9.00-18.00
  Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00
  Piątek: 7.00-14.00.

Załączniki:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców: PDF - 42 kB, DOC - 17 kB
 2. Pisemna deklaracja: PDF - 43 kB, DOC - 14 kB
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca: PDF - 53 kB, DOC - 13 kB.

Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach samorządowych można uzyskać pod adresem: pkw.gov.pl

 
następny artykuł »