To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoły Podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

W poniedziałek 3 września 2018 roku została uroczyście otwarta nowa placówka oświatowa w naszej gminie - Szkoła Podstawowa w Karniowie. Otwarcie nowej szkoły w Karniowie, połączone z inauguracją roku szkolnego 2018/2019, rozpoczęła koncelebrowana msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Czulicach, przez proboszcza tejże parafii księdza Kazimierza Szarka, proboszcza parafii w Żarkach księdza Zygmunta Cholewę, wcześniej pełniącego posługę kapłańską, jako proboszcz parafii Czulice oraz księdza Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy. Okolicznościowa homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Szarek, który w trakcie nabożeństwa uroczyście poświęcił nowo ufundowany przez Radę Rodziców sztandar Szkoły Podstawowej w Karniowie.

Po zakończonej mszy św., uroczystości związane z otwarciem nowej szkoły kontynuowane były na specjalnie przygotowanej na tę okazję scenie, usytuowanej obok budynku nowej szkoły. Rozpoczęły się one od powitania przybyłych do Karniowa mieszkańców naszej gminy oraz zaproszonych Gości przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karniowie panią Anetę Zięcik – Dziuba. Pośród obecnych tego dnia na uroczystym otwarciu nowej szkoły w Karniowie gości byli m.in.: pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, pan Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP, pan Piotr Serafin - Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pan Adam Domagała - Radny Województwa Małopolskiego, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Stanisław Nowak, Komendant Miejski PSP w Krakowie - brygadier Artur Nosek, Radni Powiatu Krakowskiego panowie:Krzysztof Malik, Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pani Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, proboszczowie parafii w Czulicach, Żarkach, Goszczy i Prusach ( ks. K. Szarek, ks. Z. Cholewa, ks. A. Orlikowski, ks. B. Zając), Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach - komisarz Marek Kyzioł, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie- pani Anna Kurowska, Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła Oddział w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy szkoły w Karniowie, a więc firmy „Budopol” i „Generalbud 2” , byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Karniowie pani Barbara Filip i pani Teresa Karolczyk – Kot, emerytowani nauczyciele tejże szkoły oraz pracownicy Urzędu Gminy i Centrum Zarzadzania Oświatą. W dalszej części uroczystości, po zakończonym powitaniu wszystkich przybyłych gości, głos zabrała Dyrektor SP w Karniowie pani Aneta Zięcik – Dziuba, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie nowo otwartej szkoły nie tylko dla uczniów i nauczycieli tejże szkoły ale i dla całej lokalnej społeczności. Swoje wystąpienie pani dyrektor zakończyła słowami: „ … nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła, a taką jest obecnie szkoła w Karniowie, daje uczniom szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie”.
Po wystąpieniu pani dyrektor nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości otwarcia nowego budynku szkoły w Karniowie, którą było przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pan Zbigniew Wawro – Prezes OSP Czulice, Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji i jeden z inicjatorów budowy nowej szkoły, pani Aneta Zięcik – Dziuba – Dyrektor SP w Karniowie, pan Grzegorz Maderak – przedstawiciel Rady Rodziców SP w Karniowie oraz Jan Pryk – reprezentujący Samorząd Uczniowski. Po tej ceremonii proboszcz parafii w Czulicach ksiądz Kazimierz Szarek dokonał uroczystego poświęcenia nowe szkoły oraz specjalnej, pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę nowego budynku szkolnego. Kolejnym bardzo ważnym punktem otwarcia nowej szkoły w Karniowie było nadanie jej imienia Adama Mickiewicza. Uroczysty akt nadania szkole imienia, zgodny z uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odczytała zebranym jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec. Kolejnym ważnym punktem programu uroczystości w Karniowie była ceremonia przekazania sztandaru społeczności szkolnej przez Poczet Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły pani Anecie Zięcik -Dziuba, która następnie przekazała go uczniom. Odbierając z rąk pani dyrektor sztandar chorąży Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Karniowie ślubował: „My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką przyczynić się do szerzenia wartości, które symbolizuje”. Symbolicznym dopełnieniem przekazania sztandaru było ślubowanie uczniów karniowskiej szkoły na otrzymany sztandar. Po zakończeniu tej części ceremonii, nastąpiło przekazanie na ręce pani Dyrektor, symbolicznego „Klucza” otwierającego „wszystkie drzwi nowej szkoły” przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego. W swoim wystąpieniu, które miało miejsce tuż po wręczeniu wspomnianego powyżej „Klucza” pan Wójt przypomniał zebranym historię budowy nowej szkoły w Karniowie, od chwili zgłoszenia inicjatywy podjęcia realizacji tego zadania, po przez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, kompleksowej dokumentacji projektowej aż po dwa etapy jego realizacji w terenie. Zaznaczył przy tym, iż całość kosztów realizacji budowy szkoły w Karniowie zamknęła się kwotą 4 087 718,38 zł. W swoim wystąpieniu pan Wójt podkreślił znaczenie wsparcia finansowego, w wysokości 1 177 302, 00 zł, którego na drugim etapie budowy nowej szkoły udzieliła z budżetu państwa pani Premier Beata Szydło, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. Za tę pomoc pan Wójt serdecznie podziękował obecnemu w Karniowie Wojewodzie Małopolskiemu panu Piotrowi Ćwikowi. Równie serdeczne podziękowania złożył pan Wójt wszystkim osobom,a w szczególności radnym, sołtysom, przedstawicielom lokalnych społeczności Karniowa, Czulic, Głębokiej i Kocmyrzowa, których działania i wsparcie umożliwiły budowę nowej szkoły. Szczególne podziękowania pan Wójt złożył na ręce pana Zbigniewa Wawro oraz pani Heleny Żuwały – sołtys Karniowa, osoby której zaangażowanie w działania na rzecz budowy szkoły, jak podkreślił pan Wójt było wyjątkowe. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta Marka Jamborskiego nastąpiła kolejna część oficjalnej uroczystości otwarcia nowej szkoły w Karniowie, a było nią wręczenie specjalnych podziękowań i honorowych statuetek osobom szczególnie zaangażowanym w budowę szkoły. Statuetki te otrzymali: pani Premier Beata Szydło, w imieniu której statuetkę odebrał Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Marek Jamborski, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Rada Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w imieniu której statuetkę odebrała jej Przewodnicząca pani Małgorzata Doniec, pan Zbigniew Wawro, inicjator budowy szkoły. Oficjalną część otwarcia nowej szkoły w Karniowie były wystąpienia zaproszonych Gości. I tak, krótkie okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Poseł na Sejm RP pan Ireneusz Raś, Radny Województwa Małopolskiego pan Adam Domagała. Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, pan Zbigniew Wawro, ksiądz Zygmunt Cholewa oraz radny pan Krzysztof Krupiński.
Uroczystość otwarcia budynku nowej Szkoły Podstawowej w Karniowie zakończyły specjalnie na tą okazję przygotowane występy dzieci i młodzieży uczącej się w tejże szkole, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły Adama Mickiewicza. Swoistym dopełnieniem tego pełnego patriotyzmu występu była recytacja specjalnego, okolicznościowego wiersza przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa. Za występ ten pani Weronice bardzo serdecznie podziękował Wójt pan Marek Jamborski. Jednakże wspomniany wiersz nie był jedyną niespodzianką przygotowaną przez panią Weronikę, która na ten wyjątkowy dzień własnoręcznie przygotowała oryginalne czapki krakowskie, które wręczyła panu Wójtowi Markowi Jamborskiemu oraz nadbrygadierowi Stanisławowi Nowakowi, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, na co dzień mieszkańcowi Karniowa.
Ostatnim punktem programu tej wyjątkowej uroczystości była możliwość zwiedzenia nowej szkoły, gdzie na chętnych czekały specjalnie przygotowane wystawy o jej historii i patronie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »