To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Urządzenie terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną”

Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W maju b.r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka i pozwoli wykorzystać walory obszaru.

Nowe zagospodarowanie stworzy ogólnodostępną przestrzeń jako miejsce do spotkań oraz indywidualnych form rekreacji na świeżym powietrzu. W ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą zasiewy i nasadzenia roślinności niskiej (trawa), średniej (krzewy ozdobne) i wysokiej (drzewa), które uatrakcyjnią teren i uzupełnią naturalną roślinność. Przewidziano także prace pielęgnacyjne w obrębie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń. W celu wygodnego korzystania z ww. walorów środowiskowych planuje się częściowe utwardzenie terenu kruszywem kamiennym umożliwiającym naturalną infiltrację wód opadowych i roztopowych.

Dofinansowanie z funduszu unijnego to kwota w wysokości 33 583 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych). Całkowity koszt zagospodarowania planowany do poniesienia - 52 779,30 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy ponad 19 000 zł.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »