To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która przedstawiała obecnym na Sesji informację dotyczącą m.in. różnych form wspierania osób bezrobotnych.

W pierwszej części swojego wystąpienia, pani B. Golanko przedstawiła obecnym na Sesji radnym i sołtysom, szczegółową informację na temat sytuacji na rynku pracy w naszej gminie na tle Powiatu Krakowskiego i całej Małopolski. Pani Kierownik podkreśliła, iż liczba osób bezrobotnych na terenie gminy systematycznie spada. Obecnie w Urzędzie Pracy w Słomnikach zarejestrowanych jest 216 bezrobotnych (stan na dzień 30 czerwca 2018 r), podczas gdy w roku 2015 były to 333 osoby, a w rekordowym 2013 r. aż 489 osób. Wśród obecnie zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu gminy 28 posiada prawo do zasiłku, a 180 osób to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż w większości są to osoby długotrwale bezrobotne – 107 osób. Zdaniem pani Kierownik, osoby długotrwale bezrobotne to ta grupa, którą najtrudniej jest aktywizować na dzisiejszym rynku pracy. Największą grupę wśród osób bezrobotnych w gminy stanowią osoby posiadające wykształcenie policealne lub średnie zawodowe – 65 osób oraz zasadnicze zawodowe – 56 osób. Dużą grupę bezrobotnych stanowią również osoby o najniższym wykształceniu (gimnazjalne lub niższe), których zarejestrowanych jest obecnie 46.
Z kolei struktura bezrobocia według kryterium płci na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia się następująco: 125 – mężczyźni, 91- kobiety. W dalszej części swojej wypowiedzi pani Kierownik przedstawiała zebranym informację o podejmowanych przez Urząd Pracy formach aktywizacji osób bezrobotnych (staże, szkolenia, wsparcie finansowe podejmowania własnej działalności gospodarczej, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne), a przede wszystkim wszechstronne działania na rzecz znalezienia i podjęcia pracy przez poszukujące jej osoby. Prezentując to ostatnie działanie pani Kierownik podkreśliła rosnącą liczbę ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podsumowując swoją prezentację zwróciła uwagę na trwające prace legislacyjne, których efektem ma być nowa ustawa dotycząca szerokiego spektrum problemów związanych z rynkiem pracy. Ustawa ta ma wejść w życie z początkiem 2019 roku i w znaczący sposób wpłynąć na nowy kształt działań Urzędów Pracy. Po zakończonym wystąpieniu odbyła się dyskusja z udziałem obecnych na czwartkowej Sesji radnych i sołtysów naszej gminy.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XLII a XLIII Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W dalszej kolejności sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący, a to: pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna,pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zasad usytuowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, druga zaś ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie, po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy pani Kornelii Łakomy, Rada podjęła uchwały o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022.
Posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyły zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad interpelacje i zapytania Radnych, Sołtysów, omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
następny artykuł »