To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kocmyrzów-Luborzyca

www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

Luborzyca 97
32-010
Luborzyca
e-mail opskoc@poczta.onet.pl

Kierownik: Elżbieta Turek

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Dział Pomocy Społecznej
tel: 012 387 11 10
fax: 012 387 11 10
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel: 012 387 11 71
fax: 012 387 11 71
Dział Księgowości
tel: 012 387 24 32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną Uchwałą Nr VI/18/90 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 31 lipca 1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Do działań GOPS należy m. in.

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia.
 6. prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb.
 7. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Pomoc społeczna to szczególne zadanie gminy, ponieważ dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz po zwolnieniu z zakładu karnego;
 11. alkoholizmu lub narkomanii;
 12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 13. klęski żywiołowej lub ekologicznej.