To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.03.2018.

We wtorek 20 marca br. odbyło się posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązującą procedurą formalno – prawną rozpoczęło się ono od przyjęcia przez Radę proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVII a XXXVIII Sesją Rady. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, o pracach stałych Komisji Rady Gminy w tym samym okresie poinformowali obecnych ich Przewodniczący: Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna,pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry- Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Następnie Rada Gminy, po wysłuchaniu szczegółowych informacji Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacja pani Anny Szymczyk – Sierak oraz w oparciu o wcześniej przeprowadzone dyskusję podjęła pakiet uchwał, które dotyczyły wprowadzenia ważnych dla mieszkańców naszej gminy zmian w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowych. Podjęte uchwały to uchwały w sprawie:

  • utworzenia, z dniem 1 września 2018 roku, Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka” z siedzibą: Wysiołek Luborzycki 160, 32-010 Luborzyca
  • utworzenia Samorządowego Żłobka „Małe Misie”, którego organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, a jego siedzibą będzie budynek w Wysiołku Luborzycki 160 B, 32-010 Luborzyca oraz nadania mu statutu,
  • ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku „Małe Misie”.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konieczność podjęcia ww. uchwały spowodowana została nowelizacją Kodeksu Wyborczego, która nakłada na Rady Gmin obowiązek dokonania, w terminie do 1 kwietnia 2018 r., podziału gmin na okręgi wyborcze.
Kolejną z podjętych podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy uchwał była uchwała o przyjęciu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku”.

Realizując kolejne punkty porządku obrad Rada Gminy Kocmyrzów -Luborzyca podjęła następnie dwie uchwały dotyczące:

  • wyrażenie zgody na przejęcie zadania letniego utrzymania drogi wojewódzkiej 776 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 2018 - 2021,
  • wyrażenia woli przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego z zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej 776. Zadanie to dotyczy planowanej w ramach Inicjatyw Samorządowych budowy chodnika z elementami odwodnienia i przebudową wjazdów w miejscowościach Luborzyca i Pietrzejowice w ciągu drogi wojewódzkiej 776.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Kontynuując obrady Radni podjęli jeszcze uchwały w sprawie przekazania środków Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie oraz udzielenia dotacji jednostkom OSP w Goszycach, Karniowie, Łuczycach, Łososkowicach z przeznaczeniem go na zakup umundurowania strażackiego. Ostatnie z podjętych na XXXVIII Sesji uchwał to uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2022. Uzasadnienie dla konieczności podjęcia ww. uchwał budżetowych przedstawiał Radzie Skarbnik Gminy pani Kornelia Łakomy.

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacjami i zapytaniami Radnych oraz omówieniem spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »