To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii - podsumowanie spotkania informacyjnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.03.2018.

Informacja dla mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu uzyskania dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii:
W dniu 01-03-2018 (czwartek) w budynku Gimnazjum (sala gimnastyczna) w Wysiołku Luborzyckim odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy w roku 2017 zostali zakwalifikowali do projektu na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jamborski, który przywitał obecnych na mieszkańców, a następnie przedstawił najważniejszych zagadnień dotyczące realizacji przedmiotowego projektu. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta głos zabrała Pani Agnieszka Kozłowska, która omówiła szczegółowo stopień zaawansowania projektu oraz przedstawiła kolejne etapy programu.

Przypomnijmy, iż w grudniu ubiegłego roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, jako Lider projektu partnerskiego zrzeszającego 41 gmin z województwa małopolskiego, aplikowała o dofinansowanie realizacji tego Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na chwilę obecną wniosek ten jest już po pozytywnej ocenie formalnej. Obecnie jest on na etapie oceny finansowej. Spodziewana decyzja o przyznaniu dofinansowanie to najprawdopodobniej koniec kwietnia 2018r.
W związku z kolejnym etapem realizowanego programu Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż w dniach 15-03-2018 do 09-04-2018 w tut. Urzędzie pok. 35 II piętro, każdy mieszkaniec zakwalifikowany do projektu winien podpisać umowę organizacyjno – finansową wynikającą z montażu i eksploatacji instalacji OZE. Poniżej zostały zamieszczone dwa wzory umów – pierwszy z nich dotyczy mieszkańców, którzy już wcześniej podpisywali umowy ze Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa, natomiast drugi wzór umowy jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy dołączyli do projektu z tzw. listy rezerwowej – naboru uzupełniającego. Umowę można wydrukować i wypełnić we własnym zakresie (poza paragrafem 5) i podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości dostarczyć we wskazanym terminie do tut. Urzędu. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie aktualnego odpisu księgi wieczystej (może być wydruk elektroniczny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod nr telefonu: 12 387-14-00, Pani Agnieszka Kozłowska.

  • umowa nr 1 organizacyjno-finansowa z rozwiązaniem umów z LGD Kocmyrzów-Luborzyca: PDF, 117 kB
  • umowa nr 2 organizacyjno-finansowa (z użyczeniem) Kocmyrzów - Luborzyca: PDF, 114 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »