To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Spotkanie z sołtysami
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.02.2018.

We wtorek 13 lutego br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego z sołtysami gminy Kocmyrzów-Luborzyca, podczas którego obecna była również Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni Goście, reprezentujący Komisariat Policji w Słomnikach. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił problematykę, która zostanie omówiona w jego trakcie. Po wystąpieniu Pana Wójta, głos zabrał pan Paweł Piksa - Kierownik Ogniwa Prewencji KP Słomniki, który przedstawił zebranym informacje dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2017, jak również planowany zakres działań, które mają zostać podjęte przez Policję w nadchodzącym roku, a których celem jest wzrost bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W dalszej części spotkania ponownie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na spotkaniu Sołtysom obszerną informację o planowanych na bieżący rok inwestycjach. W swoim wystąpieniu, pan Wójt, szczególny nacisk położył na realizację tych inwestycji, które wykonane zostaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT – ów. Inwestycje te to budowa parkingów typu P&R (parkuj i jedź), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa PSZOK- u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), a także realizacja programu wymiany pieców w naszej gminie, co skutkować powinno wzrostem czystości powietrza, którym na co dzień oddychają nasi mieszkańcy. Z kolei, przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach Programu PROW, wykonane zostaną w bieżącym roku takie zadania jak budowa szatni wraz z zapleczem socjalno -sanitarnym w Goszczy, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej oraz doposażenie w dodatkowy, zewnętrzny sprzęt sportowy obiektów sportowo – rekreacyjnych w pięciu miejscowościach gminy.
Kolejne, ważne zadania inwestycyjne, o których mówił w swoim wystąpieniu pan Wójt, a których realizacja przewidziana jest na rok 2018 to zakończenie budowy nowej szkoły w Karniowie oraz rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych w Goszycach i Łuczycach. Kończąc swoją wypowiedź pan Wójt przedstawiał zebranym informację dotyczące nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
Kolejnymi poruszonymi podczas spotkania tematami były sprawy związane z planowanymi w bieżącym roku inwestycjami drogowymi i oświetleniowymi. Tematy te szczegółowo przedstawili zebranym panowie Janusz Guzy i Leszek Pałetko. Następnie pani Agnieszka Kozłowska omówiła stan zaawansowania realizacji międzygminnego projektu dotyczącego budowy Odnawialnych Źródeł Energii, którego liderem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Z kolei pani Bożena Prowadzisz przedstawiła obecnym na sali obrad Sołtysom problematykę dotyczącą podatków lokalnych obowiązujących w naszej gminie.
Po wysłuchaniu informacji udzielonej przez panią Kornelię Łakomy – Skarbnika Gminy, obecni na spotkaniu Sołtysi wyrazili w głosowaniu opinię o nie wyodrębnianiu z budżetu gminy oddzielnego Funduszu Sołeckiego w roku 2019.
Ostatnim punktem wtorkowego spotkania był informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, przedstawiona przez Dyrektor ZGK panią Magdalenę Chmiel -Solarz.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »