To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.02.2018.
W środę 7 lutego 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXXVII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada zatwierdził proponowany porządek obrad oraz przyjęła protokół z poprzedniej XXXVI Sesji Rady. W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVI a XXXVII Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta o pracach Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym czasie poinformowali obecnych ich Przewodniczący: pan Zbigniew Raźny- Komisja Rewizyjna, pan Antoni Siry-Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak- Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pan Augustyn Kaczmarczyk- Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz pani Łucja Nagacz- Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał podinspektor Mariusz Gurda – Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach, który przedstawił zebranym ocenę pracy pionu kryminalnego KP w Słomnikach za rok 2017. Pan Komendant w swoim wystąpieniu omówił bardzo szczegółowo stan bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy Kocmyrzów – Luborzyca z uwzględnieniem liczby i rodzajów przestępstw oraz wykroczeń, poziomu wykrywalności, a także stanu bezpieczeństwa na drogach naszej gminy. Następnie przedstawił ocenę działań prewencyjnych i ocenę pracy rewiru dzielnicowych. Omówił także strukturę organizacyjną Komisariatu Policji w Słomnikach, w tym jego stan etatowy(34 etaty i 2 wakaty). Ponadto przedstawił zebranym swojego zastępcę komisarza Marka Kyzioła. Kończąc swoje wystąpienie pan Mariusz Gurda przekazał serdeczne podziękowania dla pana Wójta oraz Samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za wielokrotne wsparcie i wychodzenie naprzeciw potrzebom policji.

Po zakończonym wystąpieniu Komendanta M. Gurdy odbyła się dyskusja,której głównym tematem były niezbędne zdaniem jej uczestników działania, których celem jest realny wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. Jej zakończeniem było podjecie przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 12 500, 00 zł, celem umożliwienia zakupu nowego samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Słomnikach. Warto dodać, iż podobne wsparcie Komisariat Policji w Słomnikach otrzyma także od samorządów gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Miasta i Gminy Słomniki.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podęła debatę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Karniowie. Rozpoczęło ją wystąpienie Dyrektor Szkoły pani Anety Zięcik -Dziuba, która przedstawiła przebieg procedury wyboru patrona szkoły. Wśród kandydatów byli m.in.: św. Jan Paweł II, Adam Mickiewicz, Janusz Korczak, a także św. Franciszek, Franciszek i Maria Wollen, św. Mikołaj, Mikołaj Kopernik, Czesław Miłosz. W wyniku ostatecznego głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Adam Mickiewicz-48 głosów, Janusz Korczak- 33 głosy, św. Jan Paweł II- 11 głosów. Kontynuując swoją wypowiedź pani Dyrektor przedstawiła życiorys Adama Mickiewicza i jego zasługi dla polskiej kultury.

Po wystąpieniu pani Dyrektor Anety Zięcik -Dziuba głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec. Stwierdziła Ona, iż Rada Gminy wcześniej zapoznała się z wnioskiem. W dyskusji stwierdzono, że nie powinny być oddawane głosy na osobę, która jest już patronem innej szkoły (Jan Paweł II jest już patronem Szkoły Podstawowej w Łuczycach).

Szkoła Podstawowa w Karniowie oddawana będzie w 100-lecie odzyskania niepodległości dlatego uznano, iż zabrakło kandydatów związanych bezpośrednio z tym wydarzeniem. Wybór patrona to czas, aby zapoznać uczniów z wielkimi Polakami, ale także przybliżyć postacie związane z historią naszej gminy. Dotychczas tradycją gminy było, iż patronowie szkół to osoby, które zapisały się w historii naszej „Małej Ojczyzny”.

Następnie głos ponownie zabrała pani Dyrektor, która przeczytała wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Karniowie imienia Adama Mickiewicza. Przychylając się do wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy Kocmyrzów – Luborzyca podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Adama Mickiewicza.

W dalszej części obrad Rada Gminy zatwierdziła Plan Pracy Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2018 i Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kolejna z podjętych tego dnia przez Radę Gminy uchwał to uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łososkowicach. Podjęcie przez Radę powyższej uchwały wynikało z konieczności dopełnienia obowiązujących procedur formalno- prawnych oraz realizacji wcześniej podjętych przez Radę ustaleń. Ostatnie z podjętych uchwał to uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

Posiedzenie XXXVII Sesji rady Gminy zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacjami i zapytaniami Radnych oraz omówieniem spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »