To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko: Podinspektor w referacie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.02.2018.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca: Podinspektor w referacie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
  6. gotowość natychmiastowego podjęcia pracy,
  7. wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane w zakresie: ochrony środowiska lub ekonomiczne),
  8. w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustaw:
   • o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
   • ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  2. Posiadanie min. rocznego stażu pracy w jednostkach samorządowych na stanowisku związanym z ochroną środowiska lub naliczaniem i pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych.
  4. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  5. Komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole.
  6. Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:
  1. Prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w tym:
   1. bieżącą aktualizację ewidencji właścicieli zobowiązanych do składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   2. wysyłanie, zbieranie, przechowywanie i weryfikowanie otrzymanych deklaracji,
   3. bieżące księgowanie wpłat na kontach analitycznych w systemie informatycznym,
   4. dokonywanie czynności sprawdzających w celu ustalenia terminowości składania deklaracji oraz zgodności stanu faktycznego z danymi zamieszczonymi w deklaracji.
  2. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących deklaracji i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  4. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Wykonywanie następujących czynności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   1. prowadzenie przypisów i odpisów,
   2. ewidencjonowanie wpłat i zwrotów,
   3. zaliczanie nadpłat na poczet bieżących lub zaległych należności lub dokonywanie ich zwrotu,
   4. określanie wysokości zaległości, naliczanie odsetek oraz stwierdzanie nadpłaty.
  6. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat, prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
  7. Przygotowywanie decyzji dotyczących umorzenia zaległości w w/w opłatach.
  8. Wydawanie zaświadczeń zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
  9. Uzgadnianie z Referatem Finansowym danych księgowych dot. opłat w okresach miesięcznych.
  10. Przygotowywanie wymaganych analiz, raportów, zestawień i sprawozdań.
  11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków.
  12. Dokonywanie kontroli dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz prowadzenia gospodarki ściekowej na nieruchomościach.
 4. Warunki pracy: wymiar czasu pracy – pełny etat
  warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
  • praca przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie),
  • wyjazdy na kontrole w terenie,
  miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
  praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  5. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) w terminie do dnia 19 lutego 2018 roku. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 5 lutego 2018 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »