To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór na stanowisko: Podinspektor/inspektor w referacie finansowym.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.12.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca Podinspektor / inspektor w referacie finansowym.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów:
   • ustawy o samorządzie gminnym,
   • ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   • ustawy o rachunkowości,
   • ustawy o podatku VAT,
   • rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
   • Rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
    oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
  2. Biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych oraz programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych.
  3. Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
  4. Komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
  5. Mile widziane posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w księgowości budżetowej.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w programach informatycznych) w zakresie:
   1. karty środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie w nich odpisów umorzeniowych,
   2. książek inwentarzowych pozostałych środków trwałych UG,
   3. ewidencji zakupów i rozliczania materiałów,
   4. uzgadnianie na koniec każdego miesiąca z ewidencją syntetyczną kont:
    • 011 "Środki trwałe"
    • 013 "Pozostałe środki trwałe"
    • 310 "Materiały"
  2. Współpraca w rozliczaniu wyników inwentaryzacji.
  3. Sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych do GUS.
  4. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  5. Przygotowywanie danych do rozliczeń projektów. Uzgadnianie ich rozliczania z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za dany projekt.
  6. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
  7. Dekretowanie dokumentów.
  8. Przygotowywanie noty wewnętrznej z podjętej gotówki, rozliczanie delegacji i zaliczek.
  9. Kompletowanie dokumentów do realizacji przelewów.
  10. Prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej dla poszczególnych inwestycji.
  11. Obsługa programu informatycznego "Budżet – system finansowo-księgowy" oraz poczty e-mail "księgowość”.
 4. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy – pełny etat
  • warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
   praca przy komputerze powyżej 4 godzin z wykorzystaniem programów informatycznych: ,,Budżet – system finansowo-księgowy” i ,,Środki trwałe”.
  • miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
   praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, na I piętrze w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF - 47 kB, DOC - 19 kB,
  4. kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: PDF - 47 kB, DOC - 14 kB,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  10. ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
   Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym”) w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku.
  W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia).
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.
  Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Luborzyca, dnia 14 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »